Zákon č. 174/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru

(v znení č. 224/2006 Z. z.(nepriamo), 647/2007 Z. z.(nepriamo), 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 82/2004
Platnosť od 07.04.2004
Účinnosť od 01.02.2009
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

174

ZÁKON

z 11. marca 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7 ods. 3, § 13, 20, 22, § 23 ods. 1 až 3 a § 26 ods. 1 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.

2. V § 29 sa slová „1. júla 2004“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2004“.

Čl. V

Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení takto:

V čl. VII sa slová „1. júla 2004“ nahrádzajú slovami „1. júla 2006“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem čl. I bodu 2, čl. II bodov 1, 5, 7 a 8, čl. III bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2006.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.