499

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. februára 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o readmisii osôb.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2005 na základe článku 13 ods. 2.

K oznámeniu č. 499/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva
o readmisii osôb

Vláda Slovenskej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si uľahčiť readmisiu osôb, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo na pobyt na ňom, a uľahčiť tranzit týchto osôb,

v duchu spolupráce a na základe reciprocity,

uvedomujúc si potrebu boja proti nelegálnej migrácii,

dohodli sa takto:

Článok 1

Základné pojmy

Na účely tejto dohody sa rozumie

a) občanom tretieho štátu osoba, ktorá nemá štátne občianstvo štátu ani jednej zo zmluvných strán,

b) vízom platné povolenie vydané príslušnými orgánmi zmluvnej strany oprávňujúce osobu vstúpiť na územie jej štátu a zdržiavať sa na ňom bez prerušenia po určitý čas podľa vnútroštátnych právnych predpisov tejto zmluvnej strany,

c) povolením na pobyt platné povolenie vydané príslušnými orgánmi zmluvnej strany oprávňujúce osobu, ktorá je jeho držiteľom, opakovane vstupovať na územie štátu tejto zmluvnej strany a zdržiavať sa na ňom; povolenie na pobyt nie je podkladom na udelenie žiadneho druhu víza a nesmie sa stotožňovať s dočasným povolením na pobyt udeleným osobe, ktoré jej dovoľuje zdržiavať sa na území zmluvnej strany v súvislosti s posúdením žiadosti o azyl alebo počas konania o vyhostení.

Článok 2

Readmisia štátnych občanov zmluvných strán

(1) Každá zmluvná strana prijme bez ďalších formalít na žiadosť druhej zmluvnej strany každú osobu, ktorá nespĺňa alebo už prestala spĺňať platné podmienky na pobyt na území žiadajúcej zmluvnej strany, za predpokladu, že je dokázané alebo sa dá hodnoverne preukázať, že táto osoba má štátne občianstvo požiadanej zmluvnej strany. Táto povinnosť obsahuje readmisiu detí, ktoré sú štátnymi občanmi požiadanej zmluvnej strany, ak dieťa opustia rodičia na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(2) To isté sa vzťahuje na osobu, ktorá stratila štátne občianstvo požiadanej zmluvnej strany po jej vstupe na územie žiadajúcej zmluvnej strany bez toho, aby jej bol daný prísľub udelenia štátneho občianstva príslušnými orgánmi žiadajúcej zmluvnej strany.

(3) Žiadajúca zmluvná strana prijme také osoby späť, ak následné vyšetrenia zistia, že nesplnili podmienky podľa odseku 1 alebo 2.

(4) Na požiadanie žiadajúcej zmluvnej strany požiadaná zmluvná strana vydá bezodkladne osobe podliehajúcej readmisii podľa odseku 1 požadované náhradné cestovné doklady.

Článok 3

Dokazovanie alebo preukazovanie občianstva

(1) Za dôkaz občianstva sa považujú nasledujúce doklady za predpokladu, že sa jednoznačne dajú pripísať konkrétnej osobe:

a) potvrdenia o štátnom občianstve,

b) pasy akéhokoľvek druhu (vnútroštátne pasy, spoločné pasy, diplomatické pasy, služobné pasy a náhradné pasy),

c) občianske preukazy vrátane dočasných a provizórnych preukazov,

d) úradné doklady označujúce štátne občianstvo uvedenej osoby,

e) námornícke knižky a služobné preukazy veliteľov námornej alebo leteckej posádky,

f) jednoznačné informácie poskytnuté príslušnými orgánmi každej zmluvnej strany.

(2) Štátne občianstvo osoby prepravovanej podľa článku 2 možno hodnoverne preukázať

a) dokladmi uvedenými v odseku 1, ktorých platnosť uplynula,

b) fotokópiami ktorýchkoľvek dokladov uvedených v odseku 1,

c) vodičskými preukazmi,

d) identifikačnými preukazmi firmy, služobnými preukazmi a vojenskými identifikačnými knižkami,

e) rodnými listami,

f) fotokópiami dokladov uvedených v písmenách a), c) až e),

g) písomnými výpoveďami svedkov,

h) písomnou výpoveďou uvedenej osoby,

i) jazykom, ktorým hovorí uvedená osoba, len v súvislosti s niektorou z položiek uvedených v písmenách b) až g) a j),

j) akýmikoľvek inými dokladmi, ktoré môžu pomôcť pri preukazovaní štátneho občianstva uvedenej osoby.

(3) Ak sa dôkaz občianstva poskytne podľa odseku 2, zmluvné strany vzájomne považujú štátne občianstvo za preukázané, pokiaľ ho požiadaná zmluvná strana nevyvráti.

(4) Doklady uvedené v odseku 2 písm. b) až e) sa považujú za hodnoverné preukázanie štátneho občianstva, hoci ich platnosť uplynula.

(5) Ak dôkaz uvedený v odseku 1 nie je alebo ak hodnoverné preukázanie štátneho občianstva podľa odseku 2 nie je dostačujúce, príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad požiadanej zmluvnej strany kvôli zisteniu jej štátneho občianstva bezodkladne vypočuje uvedenú osobu.

Článok 4

Readmisia občanov tretích štátov

(1) Požiadaná zmluvná strana prijme na žiadosť žiadajúcej zmluvnej strany bez akýchkoľvek formalít občana tretieho štátu, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať platné podmienky na vstup alebo pobyt a je držiteľom platného víza alebo platného povolenia na pobyt vydaného požiadanou zmluvnou stranou alebo prišiel priamo z územia štátu požiadanej zmluvnej strany.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v prípade, ak bolo vydané tranzitné vízum.

Článok 5

Výnimka z povinnosti prijať občanov tretích štátov

(1) Readmisná povinnosť podľa článku 4 ods. 1 sa nevzťahuje na občana tretieho štátu, ktorý bol držiteľom platného víza alebo povolenia na pobyt vydaného žiadajúcou zmluvnou stranou v čase, keď vstúpil na územie štátu tejto zmluvnej strany, alebo ktorému bolo vydané povolenie na pobyt touto zmluvnou stranou po vstupe na jej územie.

(2) Ak vízum alebo povolenie na pobyt bolo vydané oboma zmluvnými stranami, občana tretieho štátu prijme tá zmluvná strana, ktorej platnosť víza alebo povolenia na pobyt sa skončí neskôr.

(3) Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby uprednostnili transfer občana tretieho štátu do krajiny jeho pôvodu.

Článok 6

Readmisné konania a lehoty

(1) Požiadaná zmluvná strana odpovie na žiadosť o readmisiu príslušných orgánov žiadajúcej zmluvnej strany bezodkladne, najneskôr však do pätnástich (15) dní. Dôvody každého odmietnutia žiadosti sa musia uviesť.

(2) Požiadaná zmluvná strana prevezme osobu podliehajúcu readmisnému konaniu bezodkladne po doručení oznámenia o schválení žiadosti o readmisiu, avšak najneskôr do jedného mesiaca po dni schválenia. Na základe oznámenia sa táto lehota môže predĺžiť o čas, ktorý si vyžiadajú právne prekážky alebo prax.

Článok 7

Premlčanie readmisnej povinnosti

Žiadosť o readmisiu sa predkladá bezodkladne, najneskôr do jedného (1) roka po tom, keď žiadajúca zmluvná strana zistí neoprávnený vstup alebo prítomnosť občana tretieho štátu na území jej štátu. Ak sa nedodržia lehoty na podanie žiadosti, žiadosť sa nemusí vybaviť.

Článok 8

Tranzit

(1) Zmluvná strana na požiadanie druhej zmluvnej strany povolí občanovi tretieho štátu tranzit cez územie svojho štátu pri jeho návrate do tretieho štátu.

(2) Ak občanovi tretieho štátu podliehajúcemu readmisnému konaniu nie je povolený vstup na územie tretieho štátu alebo ak bez ohľadu na dôvod už jeho pokračovanie v ceste nie je možné, žiadajúca zmluvná strana bezodkladne preberá plnú zodpovednosť za tohto občana a za jeho návrat na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(3) Zmluvné strany môžu žiadať, aby predstaviteľ príslušných orgánov druhej zmluvnej strany bol prítomný počas tranzitu ako eskorta.

(4) Ak je to potrebné, požiadaná zmluvná strana bezplatne udelí tranzitné vízum eskortovaným osobám a ich eskortám v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(5) Tranzit občana tretieho štátu možno odmietnuť, ak tento občan predstavuje hrozbu pre vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok alebo zdravie obyvateľov štátu požiadanej zmluvnej strany.

Článok 9

Výmena a ochrana informácií

(1) Na účel vykonávania tejto dohody sa osobné údaje musia odovzdávať v súlade s článkami 2, 3, 4, 5 a 8. Také informácie sa môžu týkať len

a) osobných údajov readmitovanej alebo tranzitovanej osoby a v prípade potreby všetkých členov jej rodiny (priezvisko, meno, všetky predchádzajúce mená, prezývky alebo pseudonymy, falošné mená, dátum a miesto narodenia, pohlavie, súčasné a predchádzajúce štátne občianstvo),

b) pasu, občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, cestovného dokladu alebo priepustky,

c) iných podrobností potrebných na identifikáciu readmitovanej alebo tranzitovanej osoby,

d) údajov o preprave osoby,

e) potreby lekárskej alebo osobitnej starostlivosti a osobných údajov readmitovanej osoby a jej eskorty, ak eskortu zabezpečujú príslušné orgány žiadajúcej zmluvnej strany.

(2) Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje

a) používať akékoľvek informácie získané podľa tejto dohody výlučne na účel, na ktorý boli získané,

b) zachovávať dôvernosť informácií zasielaných požiadanej zmluvnej strane a neodovzdávať ich tretej strane, ak také odovzdanie nepovolí žiadajúca zmluvná strana,

c) chrániť tieto informácie pred každou náhodnou stratou, neoprávneným prístupom, pozmenením alebo zverejnením,

d) zničiť tieto informácie v súlade s podmienkami stanovenými žiadajúcou zmluvnou stranou, a ak také podmienky nie sú, hneď ako už nemôžu slúžiť na účel, na ktorý boli odovzdané.

Článok 10

Náklady

(1) Náklady na prepravu readmitovaných osôb podľa článkov 2, 4 a 5 hradí žiadajúca zmluvná strana až k hraniciam územia štátu požiadanej zmluvnej strany, ak ich nehradí dopravná spoločnosť.

(2) Tá istá zmluvná strana uhradí aj všetky náklady na prepravu vzniknuté z plnenia readmisnej povinnosti podľa článku 2 ods. 2.

(3) Náklady na tranzit podľa článku 8 až k hraniciam cieľového štátu hradí žiadajúca zmluvná strana vrátane nákladov na prepravu eskorty readmitovaných osôb, a ak pokračovanie v ceste bez ohľadu na dôvod už nie je možné, táto strana hradí aj výdavky spojené s návratom týchto osôb na územie jej štátu, ak ich neuhradí dopravná spoločnosť. Akékoľvek náklady vzniknuté pri tranzite, ktoré zaplatí požiadaná zmluvná strana, sa nahradia v lehote šesťdesiatich (60) dní od doručenia faktúry.

Článok 11

Vykonávanie dohody

(1) V priebehu tridsiatich dní po nadobudnutí platnosti tejto dohody si zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne oznámia príslušné orgány určené na vykonávanie tejto dohody, ako aj ich adresy alebo iné informácie potrebné na uľahčenie odovzdávania informácií. Zmluvné strany sa tiež vzájomne informujú o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa týchto orgánov.

(2) Predstavitelia príslušných orgánov sa stretnú kedykoľvek to bude potrebné, aby analyzovali spôsoby vykonávania tejto dohody, a dohodnú sa na praktických opatreniach na jej vykonávanie.

(3) Príslušné orgány sa dohodnú aj na iných opatreniach, ktoré si vykonávanie tejto dohody vyžaduje, akými sú

a) podrobnosti, doklady zdôvodňujúce dôkaz a opatrenia potrebné na vykonanie prepravy a tranzitných konaní,

b) miesta prechodu cez hranice a dátumy readmisie,

c) podmienky prepravy pri tranzite občana tretieho štátu eskortou príslušných orgánov,

d) dôkaz alebo hodnoverné preukázanie, že občan tretieho štátu vstúpil na územie štátu tejto zmluvnej strany priamo z územia štátu druhej zmluvnej strany,

e) formát a obsah readmisnej žiadosti, formát spisu jednotlivca s osobnými údajmi, záznamy osôb podliehajúcich readmisným konaniam, pracovný jazyk atď.

Článok 12

Vzťah k iným medzinárodným dohodám

Ustanoveniami tejto dohody nie sú dotknuté práva a záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných právne záväzných medzinárodných zmlúv.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

(2) Každá zmluvná strana oznámi písomne druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou splnenie právnych podmienok požadovaných na jej území na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Dohoda nadobudne platnosť uplynutím tridsiatich dní po dni doručenia neskoršej nóty.

(3) Každá zo zmluvných strán môže s výnimkou prípadov uvedených v článku 2 dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodu ochrany bezpečnosti štátu, verejného poriadku a zdravia písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Také oznámenie druhej zmluvnej strane sa bezodkladne vykoná diplomatickou cestou a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je uvedený v oznámení. Dohoda sa opäť začne vykonávať odo dňa, keď žiadajúca zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že už nie sú dôvody na pozastavenie.

(4) Každá zo zmluvných strán môže v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi kedykoľvek navrhnúť zmeny alebo dodatky k tejto dohode. Zmeny alebo dodatky nadobudnú platnosť v súlade s odsekom 2 po tom, ako sa zmluvné strany dohodnú na tomto návrhu a podpíšu dokumenty.

(5) Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Výpoveď nadobudne účinnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

(6) Táto dohoda sa vzťahuje na všetky osoby zdržiavajúce sa na území zmluvných strán odo dňa nadobudnutia jej platnosti.

Dané v Bratislave 15. februára 2005 v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, nórskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Palko v. r.

Za vládu

Nórskeho kráľovstva:

Brit Lovseth v. r.