Vyhláška č. 238/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní

Čiastka 103/2005
Platnosť od 09.06.2005
Účinnosť od 15.06.2005 do31.12.2015
Zrušený 131/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 422/2015 Z. z. vložil do zákona č. 131/2002 Z. z. nový § 114c, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 238/2005 Z. z.

238

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. mája 2005

o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 106 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len „doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou“) za rovnocenné s dokladmi o vzdelaní vydanými vysokými školami v Slovenskej republike.

(2) Na účely tejto vyhlášky doklady o vzdelaní vydané zahraničnou vysokou školou sú vysokoškolské diplomy a vysvedčenia o štátnych skúškach, ako aj doklady o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch, umelecko-pedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach.

§ 2

(1) Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou možno uznať na základe písomnej žiadosti absolventa zahraničnej vysokej školy (ďalej len „žiadateľ“). K žiadosti podanej v inom ako slovenskom jazyku žiadateľ pripojí overený preklad žiadosti v slovenskom jazyku.

(2) Žiadateľ k žiadosti priloží

a) originál alebo overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou,

b) overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva.

(3) Okrem dokladov uvedených v odseku 2 možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie veci, najmä

a) úradný preklad dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou,

b) originál dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou, ak bola podľa odseku 1 písm. a) priložená iba overená kópia a ak je to potrebné na posúdenie dokladu,

c) iné informácie, ak k žiadosti nebola priložená overená kópia dodatku alebo originál dodatku k diplomu.

§ 3

(1) Vysoká škola vydáva rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou podľa § 106 ods. 2 písm. a) zákona podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

(2) Ministerstvo vydáva rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou podľa § 106 ods. 2 písm. b) zákona podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 alebo rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní podľa § 106 ods. 3 zákona podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

§ 4

Evidenciu rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vedie orgán, ktorý rozhodol o uznaní. Tento orgán súčasne uchováva úradne overené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami predložené žiadateľom. Originály dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami sa vrátia žiadateľovi.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.


Martin Fronc v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 238/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 01 - Rozhodnutie o uznaní/zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

Príloha č. 2

k vyhláške č. 238/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 02 - Rozhodnutie o uznaní/zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

Príloha č. 3

k vyhláške č. 238/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 03 - Rozhodnutie o rovnocennosti dokladov o vzdelaní