Oznámenie č. 481/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb

Čiastka 195/2005
Platnosť od 27.10.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. októbra 2005 na základe článku 16 ods. 1.

OBSAH

I (Čl. 2 - Čl. 3)
II (Čl. 4 - Čl. 6)
III (Čl. 7 - Čl. 8)
IV (Čl. 9)
V (Čl. 10 - Čl. 11)
VI (Čl. 12)
VII (Čl. 13 - Čl. 16)

481

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. júna 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb.

Dohoda nadobudla platnosť 4. októbra 2005 na základe článku 16 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o odovzdávaní a prijímaní občanov oboch štátov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny (oznámenie č. 89/1994 Z. z.).

K oznámeniu č. 481/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska

(ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,

vedené úmyslom na základe reciprocity spolupracovať pri riešení otázok readmisie osôb, ktoré sa nachádzajú protiprávne na území štátu druhej zmluvnej strany,

v snahe, aby sa týmto spôsobom prispelo k znemožneniu protiprávneho pohybu osôb, a v súlade so zásadami európskej spolupráce a s obojstrannými záujmami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Výklad pojmov

Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:

(1) „Cudzinec“ je osoba, ktorá nemá štátne občianstvo ani jednej zo zmluvných strán.

(2) „Vízum“ znamená platné povolenie vydané príslušným orgánom štátu zmluvnej strany, ktoré oprávňuje osobu na vstup na územie jej štátu a pobyt na ňom bez prerušenia počas určenej doby s ohľadom na vnútroštátny právny poriadok tohto štátu.

(3) „Povolenie na pobyt“ znamená platné povolenie vydané príslušným orgánom štátu zmluvnej strany, ktoré oprávňuje jeho nositeľa na opakovaný vstup na územie tohto štátu a na pobyt na ňom. Povolenie na pobyt nenahrádza vízum a nemožno ho stotožňovať s dočasným povolením na pobyt, ktorým sa povoľuje pobyt na území štátu zmluvnej strany vydaným osobe v súvislosti s preskúmaním žiadosti o azyl alebo konania o vyhostení.

I

READMISIA OBČANOV ŠTÁTOV ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 2

(1) Každá zmluvná strana prijme na územie svojho štátu bez formalít na žiadosť druhej zmluvnej strany osobu, ktorá nespĺňa alebo už prestala spĺňať podmienky na pobyt na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany, ak je dokázané alebo hodnoverne preukázané, že táto osoba má štátne občianstvo štátu požiadanej zmluvnej strany.

(2) Žiadajúca zmluvná strana prijme za rovnakých podmienok späť osobu uvedenú v odseku 1, ak sa na základe ďalšieho vyšetrovania dodatočne zistí, že v čase odovzdania z územia štátu žiadajúcej zmluvnej strany nemala štátne občianstvo štátu požiadanej zmluvnej strany.

(3) Konanie uvedené v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na osobu, ktorá stratila štátne občianstvo štátu požiadanej zmluvnej strany po jej vstupe na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany, bez akejkoľvek záruky príslušných orgánov štátu žiadajúcej zmluvnej strany o udelení štátneho občianstva tohto štátu tejto osobe.

Článok 3

(1) Ak je štátne občianstvo dokázané alebo je hodnoverne preukázané, že dotknutá osoba je štátnym občanom štátu požiadanej zmluvnej strany, diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu požiadanej zmluvnej strany na základe žiadosti žiadajúcej zmluvnej strany vydá bezodkladne náhradný cestovný doklad potrebný na návrat osoby, ktorá má byť odovzdaná podľa článku 2 ods. 1.

(2) V prípade pochybnosti o hodnovernosti preukázania štátneho občianstva osoby, ktorej sa to týka, diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu požiadanej zmluvnej strany túto osobu v lehote do troch (3) dní od podania žiadosti o prijatie osoby vypočuje. Toto vypočutie zabezpečí v čo najkratšom čase žiadajúca zmluvná strana po súhlase diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu. Ak vypočutím nemožno zistiť štátne občianstvo tejto osoby, diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu požiadanej zmluvnej strany si vyžiada kontrolu totožnosti tejto osoby priamou žiadosťou podanou príslušným orgánom. S ohľadom na výsledky tohto preverovania diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu požiadanej zmluvnej strany vydá, podľa okolností prípadu, dočasný cestovný lístok.

II

READMISIA CUDZINCOV

Článok 4

(1) Ak cudzinec, ktorý vstúpil na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany, nespĺňa platné podmienky na vstup na toto územie alebo pobyt na ňom a ak táto osoba má platné vízum alebo platné povolenie na pobyt vydané príslušnými orgánmi štátu požiadanej zmluvnej strany, táto zmluvná strana ju prijme bez formalít na žiadosť žiadajúcej zmluvnej strany.

(2) Ak vízum alebo povolenie na pobyt vydali príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán, povinnosť prijatia má tá zmluvná strana, ktorej platnosť víza alebo povolenia na pobyt sa skončí neskôr.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na tranzitné vízum.

Článok 5

(1) Požiadaná zmluvná strana prijme cudzinca na žiadosť žiadajúcej zmluvnej strany, ak táto dokáže alebo hodnoverne preukáže, že osoba nespĺňajúca platné podmienky na vstup alebo pobyt prekročila hranicu štátu žiadajúcej zmluvnej strany po tom, čo sa zdržiavala na území štátu požiadanej zmluvnej strany.

(2) Povinnosť prijatia podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá v čase svojho vstupu na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany bola držiteľom platného povolenia na pobyt vydaného touto zmluvnou stranou alebo ktorej po jej vstupe táto vydala povolenie na pobyt.

(3) Zmluvné strany musia prednostne vrátiť cudzinca do jeho domovského štátu.

(4) Žiadajúca zmluvná strana prijme cudzinca späť za rovnakých podmienok, ak sa dodatočne zistí, že v čase jeho odovzdania z územia štátu žiadajúcej zmluvnej strany neboli splnené podmienky uvedené v článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1.

Článok 6

Povinnosť prijatia podľa článkov 4 a 5 sa nevzťahuje na cudzinca,

a) ktorému žiadajúca zmluvná strana priznala štatút utečenca na základe Dohovoru o právnom postavení utečencov (Ženeva 28. júla 1951) a Protokolu o právnom postavení utečencov (New York 31. januára 1967),

b) ktorého predtým požiadaná zmluvná strana odovzdala do štátu pôvodu alebo do iného štátu,

c) ktorého štát má spoločnú hranicu so štátom žiadajúcej zmluvnej strany.

III

TRANZIT

Článok 7

(1) Každá zmluvná strana umožní tranzit cudzinca cez územie svojho štátu, ak o to druhá zmluvná strana písomne požiada. Požiadaná zmluvná strana môže na priamu žiadosť žiadajúcej zmluvnej strany zabezpečiť dopravné prostriedky a eskortu počas celej prepravy územím svojho štátu. Žiadajúca zmluvná strana zaručí požiadanej zmluvnej strane, že osoba, ktorej tranzit je povolený, má cestovný lístok a platný cestovný doklad do cieľového štátu.

(2) Žiadajúca zmluvná strana zodpovedá za presun cudzinca po celej trase až do cieľového štátu.

(3) Ak sa tranzit uskutočňuje letecky s policajnou eskortou, eskortu zabezpečí žiadajúca zmluvná strana až na letisko požiadanej zmluvnej strany pod podmienkou, že policajná eskorta neopustí medzinárodnú zónu letiska. Ak tranzit s policajnou eskortou pokračuje po území štátu požiadanej zmluvnej strany, zabezpečí policajnú eskortu táto zmluvná strana.

Článok 8

(1) Žiadosť o tranzit sa môže odmietnuť, ak sú zjavné okolnosti, z ktorých osobe, ktorej sa žiadosť o readmisiu týka, vyplýva riziko

a) prenasledovania z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej spoločenskej skupine alebo pre jej politické názory v cieľovom štáte,

b) nebezpečenstva trestného stíhania alebo výkonu trestu pre trestný čin spáchaný pred uskutočnením tranzitu v cieľovom štáte.

(2) Osobu prijatú na tranzit možno vrátiť žiadajúcej zmluvnej strane, ak sa dodatočne zistili skutočnosti uvedené v odseku 1.

IV

LEHOTY

Článok 9

(1) Žiadosť o readmisiu sa musí zaslať v lehote šiestich (6) mesiacov od zistenia neoprávneného vstupu cudzinca na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany alebo pobytu na ňom.

(2) Každá zmluvná strán bezodkladne písomne odpovie na žiadosť o readmisiu, v každom prípade však najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa, keď takú žiadosť prijala. Žiadosť o readmisiu sa môže príslušným orgánom štátu požiadanej zmluvnej strany postúpiť poštou, priamym odovzdaním alebo akýmkoľvek prostriedkom komunikácie vrátane odovzdania príslušnej diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu štátu požiadanej zmluvnej strany. Každé odmietnutie žiadosti musí byť odôvodnené.

(3) Požiadaná zmluvná strana prevezme osobu, ktorej sa readmisia týka, okamžite po vyrozumení o súhlase so žiadosťou o readmisiu, v každom prípade však najneskôr v lehote troch (3) mesiacov odo dňa súhlasu. Po oznámení zmluvnej strany, v ktorej záujme to je, táto lehota sa môže predĺžiť o čas potrebný na prekonanie právnych a praktických prekážok, ktoré sa môžu vyskytnúť.

V

HRADENIE NÁKLADOV

Článok 10

(1) Náklady spojené s readmisiou osôb podľa článku 2 ods. 1, článku 4 ods. 3 a článku 5 ods. 1 hradí žiadajúca zmluvná strana až do okamihu prevzatia osoby príslušným orgánom štátu požiadanej zmluvnej strany. Náklady spojené s prípadným vrátením readmitovanej osoby hradí takisto žiadajúca zmluvná strana.

(2) Náklady na prevoz cudzinca až po hranicu cieľového štátu vrátane nákladov spojených s tranzitom cez územie štátu požiadanej zmluvnej strany, ako aj náklady spojené s jeho prípadným vrátením hradí žiadajúca zmluvná strana.

Článok 11

(1) Žiadajúca zmluvná strana umožní osobe, ktorej sa readmisia týka, previezť do štátu určenia všetok jej majetok právoplatne nadobudnutý v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(2) Žiadajúca zmluvná strana nie je zaviazaná uhradiť náklady potrebné na prevoz tohto majetku.

VI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 12

(1) Potrebné osobné údaje odovzdávané na účel vykonávania tejto dohody sú chránené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

(2) Výmena osobných údajov medzi zmluvnými stranami pri vykonávaní tejto dohody sa môže týkať iba

a) osobných údajov odovzdávanej alebo prijímanej osoby, jej blízkych príbuzných (meno, priezvisko, predchádzajúce priezviská, prezývky, falošné mená, dátum a miesto narodenia, pohlavie, štátne občianstvo),

b) pasu, preukazu totožnosti, iných dokladov totožnosti alebo cestovných dokladov a priepustiek (číslo, doba platnosti, dátum vydania, orgán, ktorý ho vydal, miesto vydania),

c) iných údajov potrebných na identifikáciu odovzdávanej alebo prijímanej osoby,

d) povolení na pobyt alebo víz vydaných príslušným orgánom štátu jednej zo zmluvných strán alebo iných tretích štátov, itineráru, miesta zastávok, cestovných lístkov alebo iných cestovných dokladov.

VII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo verejnej správy a vnútra Rumunska uzavrú vykonávací protokol k tejto dohode, ktorý nadobudne platnosť dňom doručenia posledného písomného oznámenia, ktorým si zmluvné strany oznámia splnenie vnútroštátnych podmienok, nie však skôr, ako nadobudne platnosť dohoda, v ktorom určia

a) doklady dokazujúce alebo hodnoverne preukazujúce štátne občianstvo štátov zmluvných strán,

b) obsah žiadostí o readmisiu a tranzit, spôsob ich podávania a vybavovania,

c) prostriedky dokazujúce alebo hodnoverne preukazujúce vstup na územie štátu zmluvnej strany alebo pobyt na ňom,

d) príslušné orgány oprávnené vykonávať túto dohodu,

e) hraničné priechody využívané na vykonávanie tejto dohody.

Článok 14

(1) Príslušné orgány štátu zmluvných strán oprávnené vykonávať túto dohodu spolupracujú a konzultujú priamo.

(2) Akýkoľvek spor týkajúci sa vykonávania tejto dohody sa bude riešiť formou spoločného rokovania oboch zmluvných strán.

(3) Každá zmluvná strana určí minimálne dvoch expertov, ktorí budú najmenej jedenkrát za rok spoločne vyhodnocovať plnenie tejto dohody a v prípade potreby budú predkladať návrhy na riešenie otázok súvisiacich s jej vykonávaním. Na tieto rokovania môžu byť prizvaní aj ďalší experti.

Článok 15

(1) Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práv a povinností, ktoré pre zmluvné strany alebo ich štáty vyplývajú z iných platných právnych dokumentov.

(2) Ustanovenia tejto dohody neprekážajú vykonávaniu ustanovení Dohovoru o právnom postavení utečencov (Ženeva 28. júla 1951) a Protokolu o právnom postavení utečencov (New York 31. januára 1967).

(3) Ustanovenia tejto dohody neprekážajú vykonávaniu ustanovení zmlúv, ktoré zmluvné strany podpísali v oblasti ochrany ľudských práv.

Článok 16

(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiaty (60.) deň nasledujúci po dni prijatia druhej nóty, ktorou sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Každá zo zmluvných strán môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne s výnimkou článku 2 z dôvodu zaistenia bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľov. O prijatí alebo zrušení tohto opatrenia sa zmluvné strany bezodkladne informujú diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne platnosť doručením oznámenia druhej zmluvnej strane. Vykonávanie dohody môže pokračovať po odpadnutí dôvodov, pre ktoré bolo pozastavené.

(3) Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť dodatky a zmeny k tejto dohode. Tieto zmeny nadobudnú platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku.

(4) Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť dohody skončí deväťdesiat (90) dní odo dňa doručenia nóty o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(5) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o odovzdávaní a prijímaní občanov oboch štátov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny, podpísanej v Bratislave 20. septembra 1993.

Dané v Bratislave 30. júna 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, rumunskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozporu týkajúceho sa výkladu je rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Palko v. r.

Za vládu

Rumunska:

Vasile Blaga v. r.