Uznesenie č. 387/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 168/2003
Platnosť od 24.09.2003

387

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. septembra 2003

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 3. septembra 2003 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Příloha 01

Príloha

k uzneseniu vlády č. 387/2003 Z. z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Guatemalskej republiky a má česť informovať ho, že vláda Slovenskej republiky je pripravená s cieľom uľahčiť cestovanie prijať od 1. októbra 2003 na základe reciprocity tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia vízovej povinnosti pre štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Guatemalskej republiky, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu Guatemalskej republiky, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po čas nepresahujúci deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov od dátumu prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky z dôvodu turistiky.

3. Štátni občania Guatemalskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.

4. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé takéto pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Guatemalskej republiky.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Guatemalskej republiky, ktorých považuje za nežiaducich.

6. Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Guatemalskej republiky skončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 jeden (1) mesiac vopred.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Guatemalskej republiky o svojej hlbokej úcte.