Uznesenie č. 23/2004 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 10/2004
Platnosť od 17.01.2004

23

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2003

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 17. decembra 2003 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha

k uzneseniu vlády č. 23/2004 Z. z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Uruguajskej východnej republiky a má česť oznámiť mu, že vláda Slovenskej republiky s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Uruguajskou východnou republikou, je pripravená prijať od 1. marca 2004 tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia vízovej povinnosti pre štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Uruguajskej východnej republiky, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu Uruguajskej východnej republiky, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po čas nepresahujúci deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov odo dňa prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky z dôvodu návštevy, turistiky, služobných ciest alebo obchodných ciest.

3. Štátni občania Uruguajskej východnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.

4. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé takéto pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Uruguajskej východnej republiky.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Uruguajskej východnej republiky, ktorých považuje za nežiaducich.

6. Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Uruguajskej východnej republiky ukončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 jeden (1) mesiac vopred.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Uruguajskej východnej republiky o svojej hlbokej úcte.