Oznámenie č. 188/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej dohody o zrušení víz pre utečencov

Čiastka 81/2005
Platnosť od 06.05.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. septembra 1960 na základe čl. 9 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 28. februára 2005 na základe čl. 9 ods. 2.

188

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. apríla 1959 bola v Štrasburgu uzavretá Európska dohoda o zrušení víz pre utečencov.

V mene Slovenskej republiky bola dohoda podpísaná 3. júna 2004 v Štrasburgu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 1417/2004 z 15. decembra 2004 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 18. januára 2005. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 27. januára 2005.

Dohoda nadobudla platnosť 4. septembra 1960 na základe čl. 9 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 28. februára 2005 na základe čl. 9 ods. 2.

K oznámeniu č. 188/2005 Z. z.

EURÓPSKA DOHODA O ZRUŠENÍ VÍZ PRE UTEČENCOV

Vlády, ktoré podpísali túto dohodu, signatári tejto dohody, členovia Rady Európy,

so želaním uľahčiť cestovanie utečencov, ktorí majú trvalý pobyt na ich území,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Utečenci, ktorí s povolením trvalo bývajú na území zmluvnej strany, sú za podmienok ustanovených touto dohodou a za predpokladu reciprocity oslobodení od vízovej povinnosti pri vstupe na územie alebo výstupe z územia inej zmluvnej strany na ktorýchkoľvek štátnych hraniciach za predpokladu, že:

a) sú držiteľmi platného cestovného dokladu vydaného v súlade s Dohovorom o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 alebo Dohodou o vydávaní cestovných dokladov utečencom z 15. októbra 1946 úradmi zmluvnej strany, na ktorej území majú povolený trvalý pobyt,

b) ich pobyt netrvá dlhšie ako tri (3) mesiace.

(2) Vízum sa môže požadovať na pobyt dlhší ako tri (3) mesiace alebo pobyt na účel zárobkovej činnosti na území druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Na účel tejto dohody má pojem územie zmluvnej strany význam vymedzený touto zmluvnou stranou vo vyhlásení adresovanom generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Článok 3

V rozsahu, ktorý jedna zmluvná strana alebo viac zmluvných strán považuje za nevyhnutný, možno štátne hranice prekračovať len na určených miestach.

Článok 4

(1) Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú zákonov a predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území ktorejkoľvek zmluvnej strany.

(2) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo zakázať osobám, ktoré považuje za nežiaduce, vstup alebo pobyt na svojom území.

Článok 5

Utečenci, ktorí vstúpili na územie zmluvnej strany na základe tejto dohody, s výnimkou prípadu, keď táto zmluvná strana povolí týmto osobám pobyt na svojom území, budú kedykoľvek na základe žiadosti prijatí späť na územie tej zmluvnej strany, ktorej úrady vydali cestovný doklad.

Článok 6

Táto dohoda sa nedotýka ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv, dohovorov alebo dohôd, ktoré nadobudli alebo v budúcnosti nadobudnú platnosť a na ktorých základe sú pri prekračovaní štátnych hraníc uplatňované priaznivejšie podmienky pre utečencov s povolením trvalo bývajúcich na území štátu jednej zo zmluvných strán.

Článok 7

(1) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odložiť nadobudnutie platnosti tejto dohody alebo nariadiť dočasné pozastavenie jej vykonávania z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany verejného zdravia vo vzťahu ku všetkým alebo niektorej zo zmluvných strán, s výnimkou ustanovenia článku 5. O prijatí takéhoto opatrenia, ako aj o skončení jeho platnosti, bude bez meškania informovaný generálny tajomník Rady Európy.

(2) Zmluvná strana, ktorá využíva niektorú z možností uvedených v odseku 1, nemôže požadovať vykonávanie tejto dohody žiadnou inou zmluvnou stranou okrem, ak ju voči tejto zmluvnej strane sama vykonáva.

Článok 8

Táto dohoda je otvorená na podpis členom Rady Európy, ktorí sa môžu stať jej zmluvnými stranami

a) podpisom bez výhrady ratifikácie alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie a následnou ratifikáciou.

Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 9

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť jeden (1) mesiac po dni, keď traja členovia Rady Európy v súlade s článkom 8 podpíšu dohodu bez výhrady ratifikácie alebo ju ratifikujú.

(2) V prípade, ak ktorýkoľvek z členov Rady Európy následne podpíše dohodu bez výhrady ratifikácie alebo ju ratifikuje, dohoda nadobudne platnosť jeden (1) mesiac po dni podpisu alebo po dni uloženia ratifikačnej listiny.

Článok 10

Po nadobudnutí platnosti tejto dohody môže Výbor ministrov Rady Európy na základe jednomyseľného hlasovania vyzvať ktorúkoľvek vládu, ktorá nie je členom Rady Európy, ale je zmluvnou stranou Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 alebo Dohody o vydávaní cestovných dokladov utečencom z 15. októbra 1946, aby pristúpila k tejto dohode. Tento prístup nadobudne platnosť jeden (1) mesiac po dni uloženia listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 11

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady a štátom pristupujúcim k tejto dohode

a) každý podpis, podpis s výhradou ratifikácie, uloženie každej ratifikačnej listiny a deň nadobudnutia platnosti dohody,

b) uloženie každej listiny o pristúpení v súlade s článkom 10,

c) každé oznámenie alebo vyhlásenie, ktoré prijme v súlade s článkami 2, 7 a 12, ako aj deň, v ktorý takéto oznámenie alebo vyhlásenie nadobudne platnosť.

Článok 12

Každá zmluvná strana môže skončiť vykonávanie tejto dohody tri (3) mesiace od oznámenia tejto skutočnosti generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to zmocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Štrasburgu 20. apríla 1959, v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť a budú uložené každé v jednom vyhotovení v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník odovzdá overené kópie signatárskym vládam.

Anglické znenie textu