Vyhláška č. 607/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 324/2015 Z. z.)

Čiastka 234/2002
Platnosť od 25.10.2002
Účinnosť od 01.12.2015

607

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 26. septembra 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 73i ods. 2 a § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 526/2002 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Čl. II

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 209/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 423/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci" nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.163/2002 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb".

2. V prílohe v položke C bode 2 sa slová „ktorá sa má použiť v cudzine" nahrádzajú slovami „ktorá má vzťah k cudzine".

3. V prílohe v položke J bod 3 znie:

3. Za vyhľadávanie a vydanie výpisu z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka za každú začatú stranu vydaného textu 100 Sk.".

4. V prílohe sa za položku J dopĺňa položka K, ktorá znie:

„Položka K:

1. Za registráciu žiadosti oznámenia o dražbe v Notárskom centrálnom registri dražieb 500 Sk.

2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb 300 Sk.".


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Ján Čarnogurský v. r.