Vyhláška č. 320/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Čiastka 145/2007
Platnosť od 19.07.2007
Účinnosť od 01.08.2007

OBSAH

320

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 4. júla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a § 374a ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z. a vyhlášky č. 748/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe sa položka A dopĺňa bodom 8, ktorý znie:

8. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov5a) 400 Sk.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra.“.

2. V prílohe v položke C bod 1 znie:

1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej
správy5b) za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 40 Sk.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

5b) § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.


Štefan Harabin v. r.