Zákon č. 123/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983
Účinnosť od 01.11.1983

123

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 1. novembra 1983

o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Funkciu opatrovníka maloletého dieťaťa v konaní pred štátnym notárstvom vykonáva na základe rozhodnutia štátneho notárstva1) okresný národný výbor.

§ 2

(1) Okresný národný výbor

a) ustanovuje lehoty, v ktorých je organizácia najneskôr povinná odstrániť vady poskytnutej služby, ak bolo právo na odstránenie vád uplatnené v záručnej lehote;2)

b) môže ustanoviť lehoty, v ktorých najneskôr je organizácia povinná zhotoviť vec na zákazku alebo vykonať opravu alebo úpravu veci.3)

(2) V meste, kde je mestský národný výbor prvej kategórie,4) vykonáva pôsobnosť podľa odseku 1 tento národný výbor.

§ 3

Miestny národný výbor

a) vydáva v prípadoch, ktoré ustanoví vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadením,5) ak osobitný zákon neustanovuje inak,6) súhlas na prenechanie nehnuteľnosti alebo jej časti na dočasné užívanie;

b) vydáva súhlas k zmluve o prevode budovy, ktorá je v súkromnom vlastníctve, ako aj k zmluve o prevode alebo prenájme poľnohospodárskeho (lesného) pozemku, ak nejde o prevod do socialistického spoločenského vlastníctva.7)


§ 4

Zrušuje sa položka 7 prílohy E zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 3 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení zákona č. 134/1982 Zb. (úplné znenie č. 72/1983 Zb.).

2) § 250, 253, 273 ods. 1 a § 281 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 131/1982 Zb. (úplné znenie č. 70/1983 Zb.).

3) § 268 ods. 1 a § 277 Občianskeho zákonníka.

4) § 10 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona SNR č. 139/1982 Zb. (úplné znenie č. 35/1983 Zb.).

5) § 397 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

6) Napríklad § 9 ods. 3 zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby, § 40 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, § 14 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a § 26 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

7) § 490 ods. 2 Občianskeho zákonníka.