Vyhláška č. 325/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Čiastka 92/2015
Platnosť od 01.12.2015
Účinnosť od 01.12.2015

OBSAH

325

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 25. novembra 2015,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 304/2009 Z. z. a podľa § 374a ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z., vyhlášky č. 320/2007 Z. z., vyhlášky č. 604/2008 Z. z. a vyhlášky č. 601/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Za vydanie alebo zmenu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 66 eur. Za vydanie osvedčeného odpisu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 1,99 eura za každú, aj začatú stranu vydaného textu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

4c) § 175zcb až 175zcg Občianskeho súdneho poriadku.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.


Tomáš Borec v. r.