Zákon č. 389/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.11.2019
Účinnosť od 01.12.2019

389

ZÁKON

z 22. októbra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 366/2013 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 39 ods. 4 sa slovo „alebo“ za slovom „činu“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o poskytnutie informácií týkajúcich sa výkonu notárskej činnosti orgánom vykonávajúcim dohľad podľa § 89 alebo osobám oprávneným podať návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 92“.

2. V § 92 prvej vete sa vypúšťajú slová „do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o disciplinárnom previnení,“ a slovo „nemu“ sa nahrádza slovami „disciplinárnemu previneniu“.

3. V § 93 odseky 1 až 3 znejú:

(1) O disciplinárnej zodpovednosti notára rozhoduje a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárna komisia prostredníctvom disciplinárneho senátu.

(2) Rozhodnutie disciplinárnej komisie, ktorým sa disciplinárne konanie končí, disciplinárna komisia vyhotoví a odošle do 30 dní odo dňa jeho vydania. Rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety sa doručí navrhovateľovi, disciplinárne obvinenému a vždy aj ministrovi, ak nie je navrhovateľom.

(3) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, ktorým sa disciplinárne konanie končí, môže v lehote podľa Správneho súdneho poriadku6d) podať správnu žalobu navrhovateľ a disciplinárne obvinený. Správnu žalobu podľa predchádzajúcej vety môže vo verejnom záujme podať minister aj vtedy, ak nie je navrhovateľom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

6d) § 181 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.“.

4. Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý znie:

㤠94a

Orgány vykonávajúce dohľad podľa § 89 pri plnení svojich úloh podľa šiestej časti tohto zákona úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú súčinnosť spočívajúcu najmä v predložení písomného vyjadrenia, kópie sťažnostného spisu a kópie požadovaných listín vrátane notárskych spisov.“.

5. Za § 100e sa dopĺňa § 100f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2019

(1) Na disciplinárne previnenie, ktorého sa notár dopustil pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2019.

(2) Správnu žalobu podľa § 93 ods. 3 tretej vety môže minister podať po doručení rozhodnutia, ktorým sa disciplinárne konanie končí, vydaného po 30. novembri 2019.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z. a zákona č. 233/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 207 sa slová „orgánom činným v trestnom konaní a súdu“ nahrádzajú slovami „orgánom činným v trestnom konaní, súdu, komore a ministerstvu“.

2. V § 222c ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o podmienku, že sa proti nemu nevedie disciplinárne konanie, funkcia zaniká právoplatnosťou rozhodnutia disciplinárneho senátu o uložení disciplinárneho opatrenia,“.

3. V § 222c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, nemôže počas disciplinárneho konania, ktoré sa proti nemu vedie, vykonávať funkciu predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. V § 228a sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

5. V § 228d odseky 7 a 8 znejú:

(7) Rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorým sa disciplinárne konanie končí, disciplinárny senát vyhotoví a odošle do 30 dní odo dňa jeho vydania. Rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety sa doručí účastníkom disciplinárneho konania a vždy aj ministrovi, ak nie je navrhovateľom.

(8) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým sa disciplinárne konanie končí, okrem rozhodnutia o zastavení disciplinárneho konania podľa § 228a písm. b), e) a f), môže v lehote podľa Správneho súdneho poriadku19a) podať správnu žalobu účastník disciplinárneho konania. Správnu žalobu podľa predchádzajúcej vety môže vo verejnom záujme podať minister aj vtedy, ak nie je navrhovateľom. Na konanie o správnej žalobe je kauzálne príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 181 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.“.

6. V § 228h a § 228i ods. 8 sa nad slovom „konaní“ doterajší odkaz 19a nahrádza odkazom 19aa a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 19a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 19aa.

7. Za § 243m sa dopĺňa § 243n, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠243n

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019

Správnu žalobu podľa § 228d ods. 8 tretej vety môže minister podať po doručení rozhodnutia, ktorým sa disciplinárne konanie končí, vydaného po 30. novembri 2019.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.