Oznámenie č. 756/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov

Čiastka 306/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť do 30.11.2015
Zrušený 324/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 515/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. decembra 2007.

756

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) vydalo

výnos zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov.

Výnos upravuje manipuláciu so spismi, ich úschovy, vedenie registrov a ďalších evidenčných pomôcok.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Výnos bude uverejnený v úplnom znení v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Notárskej komore Slovenskej republiky.