Oznámenie č. 650/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov

Čiastka 263/2007
Platnosť od 29.12.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

650

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 26 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 110/2007 Z. z. a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 18. decembra 2007 č. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.

Opatrenie ustanovuje štruktúru výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je kancelária povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky kancelárie do Národnej banky Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 34/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.