Oznámenie č. 652/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Čiastka 263/2007
Platnosť od 29.12.2007 do31.12.2009
Účinnosť do 31.12.2009
Zrušený 552/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

652

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 18. decembra 2007 č. 17/2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.

Opatrenie ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny, miesto a spôsob predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov Národnej banke Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 34/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.