Oznámenie č. 71/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o bezpečnosti informácií

Čiastka 43/2007
Platnosť od 14.02.2007
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 21. decembra 2006 v súlade s článkom 6 písm. b).

71

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. marca 1997 bola v Bruseli prijatá Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o bezpečnosti informácií.

Slovenská republika pristúpila k dohode 21. novembra 2006. Listina o pristúpení k dohode bola uložená 21. novembra 2006 na Ministerstve zahraničných vecí Spojených štátov amerických, depozitára dohody.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 21. decembra 2006 v súlade s článkom 6 písm. b).

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky.