Oznámenie č. 387/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

387

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 18 písm. c) až g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. septembra 2010 č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Opatrenie ustanovuje rozsah, periodicitu, spôsob a termín uverejňovania informácií, ktoré sú povinné uverejňovať banky a pobočky zahraničných bánk, spôsob uverejňovania opravy, rozsah informácií za konsolidovaný celok a za významnú dcérsku spoločnosť, ako aj to, čo sa rozumie podstatným odchýlením uverejnených informácií od skutočnosti a významnou dcérskou spoločnosťou.

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe k opatreniu.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. januára 2007 č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 41/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. 9/2007 (oznámenie č. 421/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 33/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.