Oznámenie č. 506/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 147/2011
Platnosť od 22.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2012.

506

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 18 písm. c) až g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 29. novembra 2011 č. 19/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 387/2010 Z. z.).

Opatrením sa má zabezpečiť zosúladenie problematiky uverejňovania informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk s úpravou zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa novelizuje z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 29/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.