Vyhláška č. 367/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 493/2004 Z. z.

Čiastka 157/2005
Platnosť od 17.08.2005
Účinnosť od 15.09.2005 do30.06.2015
Zrušený 291/2002 Z. z.

OBSAH

367

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. augusta 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 493/2004 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a c) a § 22 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 428/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 493/2004 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 sa číslo „2004“ nahrádza číslom „2005“ a číslo „2005“ sa nahrádza číslom „2006“.

2. V § 3 ods. 3 sa číslo „2005“ nahrádza číslom „2006“.

3. V prílohe časti Vysvetlivky bode 10 sa číslo „2004“ nahrádza číslom „2005“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


v z. Vladimil Podstránsky v. r.