Vyhláška č. 476/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

(v znení č. 268/2019 Z. z.)

Čiastka 143/2011
Platnosť od 17.12.2011
Účinnosť od 01.09.2019

476

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 12. decembra 2011,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Metodika spracúvania návrhu kodifikačných údajov obsahuje chronologický opis jednotlivých činností vykonávaných pri spracúvaní návrhu kodifikačných údajov. Metodika spracúvania návrhu kodifikačných údajov obsahuje opis aspoň týchto činností:

a) postup zisťovania, či výrobok alebo služba na účely obrany (ďalej len „produkt“) je zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky a do kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie (ďalej len „aliancia“),

b) postup identifikácie, pomenovania a klasifikácie produktu a postupu spracovania návrhu kodifikačných údajov v rozsahu, ktorý zodpovedá opisnej metóde podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii,

c) funkcie programového vybavenia na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov (ďalej len „programové vybavenie“) a opis postupu spracúvania elektronických výstupov návrhov kodifikačných údajov,

d) spôsob udržiavania a aktualizácie programového vybavenia a číselníkov údajov potrebných na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov,

e) procesy kontroly, ktoré nie sú súčasťou programového vybavenia, na overenie súladu týchto návrhov s kodifikačným systémom aliancie.

§ 2

Programové vybavenie je určené výlučne na účel spracúvania návrhu kodifikačných údajov a umožňuje tieto funkcie:

a) overenie, či produkt je zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky a do kodifikačného systému aliancie využitím oprávnenia na prístup do týchto systémov,

b) vkladanie a aktualizáciu číselníkov údajov potrebných na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov,

c) spracovanie návrhu kodifikačných údajov opisnou metódou identifikácie podľa slovenského obranného štandardu,

d) výstup návrhu kodifikačných údajov v elektronickej podobe podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii.

§ 3

(1) Návrh kodifikačných údajov obsahuje

a) údaje o produkte v rozsahu, ktorý zodpovedá opisnej metóde identifikácie podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii,

b) identifikačné údaje o výrobcovi alebo poskytovateľovi produktu (ďalej len „výrobca produktu“) a o dodávateľovi produktu uvedené v časti A prílohy,

c) základné údaje o produkte uvedené v prílohe časti A,

d) ďalšie údaje potrebné na kodifikáciu, najmä identifikáciu podnetu na kodifikáciu, identifikačné údaje o spracovateľovi návrhu kodifikačných údajov (ďalej len „spracovateľ“) uvedené v časti A prílohy a druh žiadosti spracovateľa.

(2) Návrh kodifikačných údajov môže obsahovať aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na prepravu, skladovanie a manipuláciu s produktom, údaje, ktoré sú potrebné na používanie produktu, a logistické údaje o produkte vyžadované používateľom produktu (ďalej len „používateľ“).

(3) Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov sú uvedené v prílohe.

§ 4

(1) Návrh kodifikačných údajov sa predkladá Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) v elektronickej podobe v rozsahu, štruktúre a vo formáte, ktoré sú ustanovené

a) v § 3 a v prílohe, ak ide o nekodifikovaný produkt,

b) v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a v prílohe časti A, ak ide o produkt zhodný s kodifikovaným produktom.

(2) Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu a používateľovi produktu sprístupňuje dokumentácia o produkte na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov podľa § 3 ods. 1 a 2.

(3) Zmeny v dokumentácii o produkte sa podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona oznamujú úradu, ak majú vplyv na schválené kodifikačné údaje.

(4) Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu oznámia

a) identifikačné údaje dodávateľa produktu a agentúry pre kodifikáciu, ktorá spracovala návrh kodifikačných údajov, uvedené v prílohe časti A,

b) údaje o produkte, ktorými sú

1. názov produktu,

2. výrobcom produktu pridelené referenčné číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä výkresové číslo, číslo normy, číslo technických podmienok, identifikačné číslo z katalógu produktov a typové alebo modelové alfanumerické označenie.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 570/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Iveta Radičová v. r.


Príloha k vyhláške č. 476/2011 Z. z.

Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov

Návrh kodifikačných údajov sa člení do elektronických súborov a priečinkov s týmito názvami:

a) súbor Základné údaje,

b) súbor Produkty,

c) súbor Žiadosti,

d) priečinok Plnenie.

ČASŤ A

Súbor Základné údaje je textový alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte doc alebo vo formáte xls a obsahuje

a) identifikáciu podnetu na kodifikáciu, najmä číslo zmluvy výrobcu produktu s používateľom, zmluvy dodávateľa produktu s používateľom alebo číslo objednávky používateľa (ďalej len „zmluva“),

b) identifikačné údaje o výrobcovi produktu a dodávateľovi produktu, ktorými sú názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, internetová adresa a kód výrobcu produktu a dodávateľa produktu, ak je pridelený,

c) identifikačné údaje o spracovateľovi, najmä názov alebo obchodné meno a sídlo agentúry pre kodifikáciu, dodávateľa produktu alebo používateľa, ktorý spracoval návrh kodifikačných údajov,

d) základné údaje o produkte potrebné na jeho jednoznačnú identifikáciu, najmä názov, referenčné číslo, kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, skladové číslo NATO, ak je produkt zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, a vojenské číslo materiálu, ak je uvedené v zmluve; údaje o produktoch sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka

P. č.Názov
produktu
RN NCAGE NSNVČMPoznámky spracovateľa
       
       

Vysvetlivky:

P. č. – poradové číslo

RN – referenčné číslo

NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu

NSN – skladové číslo NATO

VČM – vojenské číslo materiálu

ČASŤ B

Súbor Produkty je textový súbor alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte csv, txt alebo vo formáte xls a obsahuje údaje vzťahujúce sa na produkt v tomto poradí:

1.Poradové číslo
(uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje)
A
2.VČM – vojenské číslo materiáluN
3.NSN – skladové číslo NATO
(ak je produkt zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky)
A
4.AIN – schválený názov podľa príručky aliancie N
5.INC – kód schváleného názvu podľa príručky aliancieN
6.NSC – kód zásobovacej triedy NATON
7.RN – referenčné číslo A
8.NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktuA
9.Názov podľa zmluvy A
10.DAC – kód dostupnosti dokumentácieN
11.UIC – kód mernej jednotky N
12.PMIC – kód obsahu vzácneho kovuN
13.Cena podľa zmluvy v eurách N
14.Kód skladovateľnosti a trvanlivosti N
15.Kód mernej jednotky dĺžky N
16.Dĺžka N
17.Šírka N
18.Výška N
19.Kód mernej jednotky hmotnostiN
20.HmotnosťN
21.CPV – kód zo spoločného nákupného slovníka Európskej únieN
22.Rozpad celku na náhradné dielceN
23.Kód spracovateľa N
24.Poznámka (doplňujúce informácie)N

Vysvetlivky:

A – povinný údaj

N – nepovinný údaj

Údajové pole s nevyplneným nepovinným údajom v riadku zostáva prázdne.

ČASŤ C

Súbor Žiadosti je textový súbor vo formáte txt a obsahuje návrhy jednotlivých druhov žiadostí spracovateľa pod označením

a) LNC – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území Slovenskej republiky alebo v štáte, ktorý nepoužíva kodifikačný systém aliancie,

b) LSA – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území iného štátu, ktorý používa kodifikačný systém aliancie,

c) LAU – žiadosť o registráciu používateľa,

d) LAR – žiadosť o doplnenie výrobcu, poskytovateľa alebo dodávateľa k produktu.

ČASŤ D

Priečinok Plnenie je skomprimovaný napríklad vo formáte zip a obsahuje

a) súbor Plnenie, ktorým je textový súbor alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte csv, xls alebo vo formáte txt a ktorý obsahuje údaje vzťahujúce sa na produkt uvedené v tomto poradí:

1. Poradové číslo
(uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje)

2. Názov podľa zmluvy

3. RN – referenčné číslo

4. NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu

5. NSN - skladové číslo NATO

6. Označenie druhu žiadosti spracovateľa podľa časti C

7. DCN – číslo, pod ktorým je spracovaná žiadosť v šiestom bode

8. Názvy súborov príloh
(v názvoch týchto súborov musí byť uvedené referenčné číslo)

b) súbory príloh (ľubovoľný počet k jednému produktu), ktoré sú v týchto formátoch:

1. súbory obrázkov vo formáte jpg, gif alebo tiff, pričom obrázok má veľkosť najviac 1 MB a rozmer najviac 1024 x 768 pixelov a má výpovednú hodnotu o produkte,

2. súbory videí napríklad vo formáte mpg, mpeg, avi, wmv, x-msvideo, msvideo, x-ms-asf, x-ms-asx, x-ms-wmv, x-ms-wmp alebo x-ms-wm, pričom maximálna veľkosť videa môže byť 40 MB,

3. ďalšie textové súbory vo formáte pdf.