523

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 25. novembra 2008,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 9, § 17 ods. 11, § 18 ods. 7a § 21 ods. 8 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 33 ods. 6, § 55 ods. 1a § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 ods. 3, § 109 ods. 7, § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. VII

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Šramko v. r.