Nariadenie vlády č. 498/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

498

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje

a) podrobnosti o zverejňovaní povinne zverejňovanej zmluvy podľa § 5a zákona (ďalej len „zmluva“) v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“),

b) náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy podľa § 5a ods. 3 zákona (ďalej len „informácia“).

§ 2

Podrobnosti o zverejňovaní zmluvy v registri

(1) Povinná osoba, ktorá zasiela zmluvu na účely jej zverejnenia v registri, zasiela túto zmluvu prostredníctvom webového sídla www.crz.gov.sk/sysadm (ďalej len „webové sídlo“) s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré zmluvu podpísali, a bez uvedenia podpisu týchto osôb, dátumu podpisu zmluvy a odtlačku pečiatky účastníkov zmluvy vo formáte Portable Document Format (.pdf) s možnosťou vyhľadávania.

(2) Povinná osoba podľa odseku 1 súčasne so zaslaním zmluvy podľa odseku 1 uvádza na webovom sídle tieto údaje:

a) názov zmluvy,

b) číslo zmluvy, ak povinná osoba podľa odseku 1 vedie vlastný číselník zmlúv,

c) identifikácia účastníkov zmluvy, a to ak ide o

1. právnickú osobu, uvedie sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,

2. fyzickú osobu – podnikateľa, uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené,

3. fyzickú osobu, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko,

d) celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane dane z pridanej hodnoty,

e) dátum, keď bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak dátum nadobudnutia účinnosti je iný ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v registri,

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú.

(3) Povinná osoba podľa odseku 1 môže zaslať ustanovenia všeobecných obchodných podmienok na účely ich zverejnenia v registri prostredníctvom webového sídla aj vo formáte Portable Document Format (.pdf).

(4) Ak sa všeobecné obchodné podmienky uvádzajú v registri odkazom na inú zmluvu podľa § 5a ods. 4 zákona, povinná osoba podľa odseku 1 uvedie na webovom sídle číslo tejto zmluvy.

§ 3

Náležitosti informácie

Povinná osoba, ktorá zasiela informáciu na účely jej zverejnenia v registri, zasiela túto informáciu prostredníctvom webového sídla s tými náležitosťami:

a) názov zmluvy,

b) identifikácia účastníkov zmluvy, a to ak ide o

1. právnickú osobu, uvedie sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,

2. fyzickú osobu – podnikateľa, uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené,

3. fyzickú osobu, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko,

c) popis predmetu zmluvy,

d) celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane dane z pridanej hodnoty,

e) dátum, keď bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy,

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú.

§ 4

(1) Ak povinná osoba zašle do registra zrejme nesprávny údaj podľa § 2 ods. 2 alebo zrejme nesprávnu informáciu, Úrad vlády Slovenskej republiky vykoná opravu na základe žiadosti o opravu tej povinnej osoby, ktorá tento údaj alebo informáciu do registra zaslala.

(2) Povinná osoba zašle žiadosť podľa odseku 1 spolu s opraveným údajom podľa § 2 ods. 2 alebo informáciou elektronickými prostriedkami na elektronickú adresu crz-support@vlada.gov.sk.

(3) Úrad vlády Slovenskej republiky zrejme nesprávny údaj podľa § 2 ods. 2 alebo zrejme nesprávnu informáciu nahradí opraveným údajom alebo opravenou informáciou a túto skutočnosť vyznačí v registri.

§ 5

(1) Pred prvým zaslaním zmluvy do registra sa povinná osoba registruje v registri, ak už nie je registrovaná na účely zasielania informácie do registra, zaslaním žiadosti o registráciu elektronickými prostriedkami na elektronickú adresu crz-support@vlada.gov.sk a Úrad vlády Slovenskej republiky jej následne pridelí prihlasovacie údaje.

(2) Pred prvým zaslaním informácie do registra sa povinná osoba registruje, ak už nie je registrovaná na účely zasielania zmluvy do registra, rovnako ako podľa odseku 1.

§ 6

Registrácia vykonaná na účely zverejňovania zmluvy v registri do 31. decembra 2011 sa považuje za registráciu podľa tohto nariadenia vlády.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Iveta Radičová v. r.