Oznámenie č. 388/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Účinnosť do 31.10.2014
Zrušený 289/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

388

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. septembra 2010 č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

Opatrenie ustanovuje rozsah, periodicitu, spôsob a termín uverejňovania informácií, ktoré sú povinní uverejňovať obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, a rozsah informácií uverejňovaných za konsolidovaný celok.

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe k opatreniu.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 421/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 33/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.