Oznámenie č. 41/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 29/2007
Platnosť od 19.01.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2007.

41

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 19 písm. c) až g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z.

opatrenie z 2. januára 2007 č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah údajov, ktoré sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné uverejňovať, periodicita, spôsob a termín uverejňovania informácií a taktiež spôsob uverejňovania opravy, ako aj to, čo sa rozumie podstatným odchýlením uverejnených informácií od skutočnosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 2/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.