Zákon č. 535/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 167/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 221/2003
Platnosť od 17.12.2003
Účinnosť od 01.06.2008

535

ZÁKON

zo 7. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písmeno b) znie:

b) pri náklade do 500 výtlačkov povinný výtlačok podľa prílohy č. 3 z každého vydania alebo z vydania časti,“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa citácia „§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 10 písm. b) sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.

4. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Za porušenie povinností ustanovených v § 3 až 5 môže ministerstvo uložiť pokutu do 100 000 Sk.“.

5. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11a

Konanie o uložení pokuty začaté pred 1. januárom 2004 dokončí ministerstvo.“.

6. Nadpis nad § 12 sa vypúšťa.

7. Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 212/1997 Z. z.

POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ

Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov
Tlač s celoštátnou pôsobnosťou, Zbierka zákonov, úradné vestníky Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Tlač s krajskou pôsobnosťou Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
príslušná regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou 1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1
Ostatná tlač s regionálnou pôsobnosťou Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
príslušná regionálna knižnica 1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1

Príloha č. 2 k zákonu č. 212/1997 Z. z.

POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ A ROZMNOŽENÍN AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL PRI NÁKLADE NAD 500 VÝTLAČKOV

Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov a nosičov
Tlačoviny, napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké  vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Firemná literatúra (určená verejnosti), normatívne dokumenty Slovenská národná knižnica 2
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Rozmnoženiny audiovizuálnych diel a multimediálnych diel (najmä videokazety, audiokazety, kompaktné disky) Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenský filmový ústav1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1

8. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 212/1997 Z. z.

POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ A ROZMNOŽENÍN AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL PRI NÁKLADE DO 500 VÝTLAČKOV

Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov a nosičov
Tlačoviny, napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Firemná literatúra (určená verejnosti), normatívne dokumenty Slovenská národná knižnica 2
Štátna vedecká knižnica v Košiciach1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Rozmnoženiny audiovizuálnych diel a multimediálnych diel (najmä videokazety, audiokazety, kompaktné disky) Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenský filmový ústav 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1

Doterajšia príloha č. 3 (§ 6) sa označuje ako príloha č. 4.

9. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 212/1997 Z. z.

POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ ODOVZDÁVANÉ ARCHÍVOM

Druh Registrujúci orgán Archív
Tlač s celoštátnou pôsobnosťou, Zbierka zákonov, úradné vestníky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenský národný archív
Tlač s krajskou pôsobnosťou Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky príslušný štátny archív
Ostatná tlač s regionálnou pôsobnosťou Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky príslušná pobočka príslušného štátneho archívu

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.