Nález č. 221/2000 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. júla 2000 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 95/2000
Platnosť od 21.07.2000
Účinnosť od 21.07.2000

221

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 4. júla 2000

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a členov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o nesúlade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky za účasti Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Petrom Brňákom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na ústnom pojednávaní konanom 4. júla 2000 takto

rozhodol:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej nie je v súlade s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa čl. 132 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.