Zákon č. 657/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok

Čiastka 259/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 30.12.2005 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

OBSAH

657

ZÁKON

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Tento zákon upravuje aj podmienky a postup pri prevode vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo rozpočtových organizácií zriadených týmito ministerstvami, ktorý sa stal pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo rozpočtové organizácie zriadené týmito ministerstvami prebytočným,2) na obec alebo vyšší územný celok.“.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

(1) Predmetom prevodu vlastníctva majetku štátu podľa § 1a môžu byť stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili na ochranu štátnych hraníc na štátnej hranici so štátmi, ktoré sú dnes súčasťou Európskej únie.

(2) Pri prevode vlastníctva majetku štátu podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 3 a 4.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.