Oznámenie č. 362/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

Čiastka 156/2003
Platnosť od 21.08.2003
Účinnosť od 31.12.2011 do31.12.2015
Zrušený 740/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003

362

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. novembra 1995 č. 65/507/1995, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka Fondu národného majetku Slovenskej republiky a vzor výkazu účtovnej závierky (oznámenie č. 274/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon") ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovnú jednotku, ktorou je Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond"). Účtovnú závierku fondu tvorí súvaha, výkaz o tvorbe a použití majetku fondu, výkaz o nákladoch na správnu činnosť fondu a poznámky.

(2) Vzor súvahy vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 1, vzor výkazu o tvorbe a použití majetku fondu vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2 a vzor výkazu o nákladoch na správnu činnosť fondu je uvedený v prílohe č. 3.

(3) Účtovná závierka, sa predkladá spolu s výročnou správou vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 2

Súvaha

(1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu1).

(2) V súvahe v stĺpci 1(brutto) sa vykazujú položky strany aktív, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 (korekcia). V stĺpci 3 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcom 1 a 2. V stĺpci 4 (netto) sa vykazujú jednotlivé položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V súvahe v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 6 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. (4) Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

§ 3

Poznámky

(1) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

(2) Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Poznámky obsahujú

a) mená a priezviská členov, výkonného výboru a dozornej rady,

b) opis zmien v obsadení členov prezídia, výkonného výboru a dozornej rady v bežnom účtovnom období,

c) informácie o položkách strany aktív súvahy,

d) informácie o položkách strany pasív súvahy,

e) informácie o kurzových rozdielov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

f) informácie o podsúvahových účtoch.

(4) V časti o informáciách o položkách na strane aktív súvahy sa uvádza prehľad o

a) oprávkach k dlhodobému majetku podľa druhov dlhodobého majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,

b) opravných položkách podľa jednotlivých druhov majetku; uvádza sa stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, prírastky, úbytky počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

c) štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho percentuálny podiel na základnom imaní obchodných spoločností v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,

d) zmenách jednotlivých druhov dlhodobého finančného majetku,

e) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou podľa § 27 zákona,

f) hodnote pohľadávok z hlavnej činnosti a zo správnej činnosti, ktoré sú do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

g) významných položkách krátkodobého finančného majetku; osobitne sa uvádza prehľad o majetku, o ktorom sa účtuje na účte 257-Ostatné realizovateľné cenné papiere,

h) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou podľa § 27 zákona.

(5) V časti o informáciách na strane pasív súvahy sa uvádza prehľad o

a) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

b) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,

c) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorby, použitia a zrušenia počas bežného účtovného obdobia a ich stavu na konci účtovného obdobia,

d) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby a čerpania sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci bežného účtovného obdobia,

e) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitej hodnote, emisnom kurze, úroku a splatnosti.

(6) V časti o kurzových rozdieloch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa uvádza

a) ocenenie majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 6 zákona v členení podľa jednotlivých druhov majetku a záväzkov, a to v cudzej mene a v eurách ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona,

b) prepočet ocenenia majetku a záväzkov z cudzej meny na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(7) V prílohe č. 5 sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov poznámok tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia ako súčasť uvádzaných informácií poznámok. Pri zostavovaní poznámok sa použijú tie tabuľky, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2003.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2002 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(3) Zníženie alebo zrušenie opravných položiek vytvorených do 31. decembra 2002 sa vykazuje v súvahe v stĺpci 2 (korekcia).

4a

Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 sa použije len pri zostavení účtovnej závierky k 31.decembru 2008 za účtovné obdobie roku 2008.

§ 4b

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2011.

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 10. novembra 1995 č. 65/507/1995, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka Fondu národného majetku Slovenskej republiky a vzor výkazu účtovnej závierky (oznámenie č. 274/1995 Z. z.).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR – Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej republiky

Vysvetlivky

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (-) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR

Výkaz

RiadokPoložky Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
12
01Začiatočný stav fondu privatizácie
02Tvorba celkom (r. 03 až r. 17 – 16)
03Privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond
04Cenné papiere prevedené na fond od fyzickcých osôb
05Zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností
06z toho: dividendy
07Výnos z predaja akcií akciových spoločností a podielov
08Akcie a podiely, ktoré neboli predmetom rozhodnutia o privatizácii a ktoré fond nadobudol ako akcionár alebo spoločník
09Majetok, ktorý prešiel na fond v dôsledku odstúpenia od zmluvy o privatizácii majetku
10Výnosy z predaja majetku
11Iné výnosy z predaja akcií, podielov a majetku (úroky, úroky z omeškania, kurzové rozdiely)
12Výnos z prenájmu majetku fondu
13Výnos z rozdielu medzi súpisom majetku a fyzickou invetúrou pri odstúpení fondu od zmluvy o privatizácii majetku
14Výnos z prijatých úrokov na účtoch fondu v bankách
15Tržby z predaja a likvidácie majetku zo správnej činnosti fondu
16Finančné prostriedky, ktoré sú podľa osobitných predpisov príjmom osobitného účtu Ministerstva hospodárstva
17Ostatné položky
Kontrolné číslo (súčet r. 01 až r. 17)
Riadok Položky Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
12
18Použitie majetku fondu celkom (r. 19 a r. 20)
19Použitie majetku fondu (r. 31 a r. 43 až 61)
20Použitie v súlade s rozhodnutím o privatizácii (súčet r. 21 až r. 30)
21Založenie akciovej spoločnosti alebo inej obchodnej spoločnosti
22Vklad do obchodnej spoločnosti
23Predaj majetku podniku alebo jeho časti
24Predaj majetkovej účasti na podnikaní obchodnej spoločnosti inej právnickej osobe
25Prevod privatizovaného majetku na obce
26Prevod privatizovaného majetku na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na účely aktívnej politiky zamestnanosti
27Prevod majetku na Slovenský pozemkový fond
28Prevod majetku oprávnenej osobe
29Prevod na Reštitučný investičný fond
30Úhrada nákladov vynaložených nadobúdateľom na vysporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou
31Použitie v súlade s rozhodnutím vlády (súčet r. 32 až r. 42)
32Plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu
33Posilnenie zdrojov bánk určených na poskytnutie úverov
34Splnenie záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má fond aspoň 34 % majetkovú účasť
35Podpora rozvojových programov Slovenskej republiky
36Plnenie štátnych záruk za bankové úvery
37Financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka
38Doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva
39Úhrada častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky
40Posilnenie štátnych finančných aktív
41Vysporiadanie cenových rozdielov k cenám tepla a vody
42Finančné kompenzácie nákladov obcí na plynárenské zaiadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu
RiadokPoložky Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
12
43Zvýšenie základného imania obchodných spoločností
44Náklady spojené so správnou činnosťou fondu v rozsahu určenom rozpočtom
45Finančná náhrada subjektom, voči ktorým mal privatizovaný podnik zodpovednosť za nedostatky, pričom táto zodpovednosť neprešla na nadobúdateľa
46Úhrada nákladov spojených s podporou privatizácie
47Nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má fond predkupné právo
48Na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a úhradu nákladov reštitučných a privatizačných súdnych sporov
49Na úhradu na ťarchu osobitného účtu Ministerstva hospodárstva
50Na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 25 % podielu na úhrnnom čistom výnose z predaja prevádzkových jednotiek
51Na úhradu neuspokojenej časti pohľadávok štátu z hľadiska životného prostredia voči úpadcovi
52Na úhradu nákladov spojených s emisiou, splatením dlhopisov fondu a ich výnosov
53Na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy alebo na uzatvárenie zmlúv o nájme takto získaného majetku
54Na nakladanie s majetkovými účasťami fondu nadobudnutými fondom
55Na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi od fyzických osôb
56Na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný zákon
57Odpustenie časti kúpnej ceny a započítanie investícií
58Platené úroky a poplatky bankám a k úverom
59Strata zo zrušenia spoločnosti založenej fondom, odpísanie pohľadávok na základe súdneho rozhodnutia
60Nároky z ručenia
61Ostatné použitie majetku fondu
62Rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu (r. 01 + r. 02 - r. 18)
Kontrolné číslo (súčet r. 18 až r. 62)

Príloha č. 3 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR – Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národneho majetku Slovenskej republiky

Vysvetlivky

1. V riadku „kontrolné číslo“ sa vykazuje algebraický súčet hodnotových údajov na jednotlivých riadkoch výkazu.

2. Názvy a náplň na jednotlivých riadkoch výkazu nadväzujú na schválený rozpočet fondu.

3. Skratka r. – riadok.

Príloha č. 4 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR – Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národneho majetku Slovenskej republiky

Vysvetlivky

1. V riadku „kontrolné číslo“ sa vykazuje algebraický súčet hodnotových údajov na jednotlivých riadkoch výkazu.

2. Názvy a náplň na jednotlivých riadkoch výkazu nadväzujú na schválený rozpočet fondu.

3. Skratka r. – riadok

Príloha č. 5 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR Poznámky

TABUĽKY

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 361/2003 Z. z.).