Oznámenie č. 361/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

(v znení č. 510/2008 Z. z., 510/2008 Z. z.)

Čiastka 156/2003
Platnosť od 21.08.2003
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2015
Zrušený 740/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003

361

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 1994 č. 65/553/1994, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 348/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/508/1995 (oznámenie č. 275/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon”) ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove účtovnej jednotky, ktorou je Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond”).

(2) Rámcová účtová osnova tvorí prílohu k tomuto opatreniu.

§ 2

Všeobecné ustanovenie

V účtovnej jednotke, ktorou je fond, sa účtuje o

a) hlavnej činnosti, ktorou je prevod majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „privatizácia”),

b) správnej činnosti, ktorá sa vykonáva na zabezpečenie hlavnej činnosti.

§ 3

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku, schodku na majetku, prebytku na majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnostiach obstaraných na výkon správnej činnosti fondu na základe zmluvy, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností2) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

§ 4

Účtový rozvrh

(1) Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku a záväzkov nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu, pričom k vytvorenému syntetickému účtu sa priradí trojmiestny číselný znak a slovné označenie.

(2) V účtovom rozvrhu sa analytické účty vytvárajú v súlade s § 5.

§ 5

Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

(1) Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:

a) členenie majetku podľa

1. druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta umiestnenia majetku,

2. doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok,

b) členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,

c) členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov,

d) členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov,

e) členenie podľa jednotlivých mien podľa § 4 ods. 7 zákona,

f) členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane položiek vyplývajúcich z požiadaviek na zostavenie poznámok,

g) členenie pre potreby zúčtovania zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu,

h) iné členenie podľa potrieb účtovnej jednotky.

(2) Podľa povahy majetku a záväzkov sa v účtovníctve vytvára analytická evidencia, ktorá obsahuje okrem ocenenia aj ďalšie pre účtovnú jednotku potrebné údaje.

§ 6

Otvorenie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvoria účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania sa účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

(2) Začiatočné stavy súvahových účtov sa pri otvorení účtovných kníh účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku.

§ 7

Uzavretie účtovných kníh a účtovná závierka

(1) Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi podľa § 16 zákona.

(2) Pri uzavretí účtovných kníh sa

a) zisťujú obraty strán Má dať a strán Dal jednotlivých účtov,

b) zisťujú konečné stavy nákladových účtov zo správnej činnosti v súlade s osobitným predpisom3), ktoré sa účtujú na ťarchu účtu 599 -Prevod nákladov a konečný stav účtu 599 -Prevod nákladov sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie,

c) účtujú konečné zostatky účtov majetku v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 702 - Konečný účet súvahový a konečné zostatky účtov záväzkov a vlastného imania na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 702 - Konečný účet súvahový.

§ 8

Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Majetok účtovnej jednotky sa z časového hľadiska člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok. Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

(2) Záväzky účtovnej jednotky sa z časového hľadiska členia na dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky. Dlhodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Krátkodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

(3) Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku nie je možné ich členenie podľa odsekov 1 a 2, rozhodujúci pre členenie majetku a záväzkov je zámer účtovnej jednotky, s akým sa obstarával majetok alebo vznikal záväzok.

(4) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné syntetické účty.

(5) Zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 9

Podrobnosti o postupoch účtovania dlhodobého majetku a krátkodobého majetku určeného na správnu činnosť

(1) Dlhodobý nehmotný majetok4) sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa zároveň účtuje v prospech účtu 411 - Základné imanie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie.

(2) Dlhodobý hmotný majetok5) sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa zároveň účtuje v prospech účtu 411 - Základné imanie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie.

(3) Nehmotný majetok6), ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Do doby vyradenia z používania sa tento nehmotný majetok účtuje na podsúvahových účtoch.

(4) Hmotný majetok7), ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu. Do doby vyradenia z používania sa tento hmotný majetok účtuje na podsúvahových účtoch.

(5) Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku, sa účtujú na ťarchu účtu 411 - Základné imanie so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo k príslušnému účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. Oprávky za bežné účtovné obdobie sa účtujú vo výške ročného odpisu podľa od-pisového plánu fondu. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia. V účtovnej jednotke, ktorou je fond, sa neúčtujú odpisy8).

(6) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa pri vyradení z používania účtuje na ťarchu účtu príslušného účtu účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý nie plne odpísaný, sa účtuje pri vyradení v prospech účtu účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo v prospech účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 411 - Základné imanie. Pri vyradení dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zároveň účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok alebo v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

(7) Suma dokončeného technického zhodnotenia9) na dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku sa zároveň účtuje na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 411 - Základné imanie.

(8) Pri účtovaní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa primerane použije osobitný predpis10).

§ 10

Podrobnosti o postupoch účtovania nákladov na správnu činnosť

(1) Náklady na správnu činnosť sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 - Náklady, pričom obsahové vymedzenie nákladov je závislé od obsahového vymedzenia nákladov schváleného v rozpočte11).

(2) Náklady sa účtujú do obdobia, v ktorom boli vynaložené.

(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nevyfakturované dodávky účtujú podľa osobitného predpisu12).

(4) Obstaranie materiálu a hnuteľných vecí s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje na ťarchu účtovej triedy 5 - Náklady. Ak materiál a hnuteľné veci je potrebné skladovať, skladovaný materiál a hnuteľné veci sa evidujú podľa vnútorných predpisov účtovnej jednotky.

(5) Príjmy a vznik pohľadávky zo správnej činnosti sa účtujú so súvzťažným zápisom v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

§ 11

Podrobnosti o postupoch účtovania majetku štátu a prevod majetkových účastí štátu určených na privatizáciu a o privatizácii majetku

(1) Majetok určený na privatizáciu, ktorý prechádza na fond podľa osobitného predpisu13) sa účtuje na ťarchu účtu 064 - Majetok fondu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

(2) Majetok na účte 064 - Majetok fondu sa účtuje v ocenení podľa účtovnej závierky privatizovanej účtovnej jednotky, pričom sa suma majetku zistí ako rozdiel majetku a záväzkov.

(3) Predaj privatizovaného majetku sa účtuje na ťarchu účtu 315 - Pohľadávky z privatizácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 -Majetok fondu. Rozdiel medzi predajnou cenou a hodnotou privatizovaného majetku v účtovníctve sa účtuje na ťarchu alebo v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

(4) Pri založení akciovej spoločnosti alebo inej obchodnej spoločnosti sa účtuje dočasná majetková účasť na ťarchu účtu 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok fondu. Trvalá majetková účasť14) sa účtuje na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok fondu.

(5) Pri predaji cenných papierov a podielov sa účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok alebo účtu 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 - Pohľadávky z privatizácie. Rozdiel medzi hodnotou cenných papierov a podielov v účtovníctve a predajnou cenou cenných papierov a podielov sa účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 416-Fond privatizácie.

(6) Použitie majetku fondu podľa osobitného predpisu15) sa účtuje na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok privatizácie.

(7) O majetku nadobudnutom v dôsledku odstúpenia od zmluvy16) sa účtuje na ťarchu účtu 064 - Majetok fondu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 416 - Fond privatizácie. Rozdiel medzi hodnotou privatizovaného majetku v čase účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti a hodnotou majetku v čase jeho prevzatia17) sa účtuje na ťarchu účtu 315 - Pohľadávky z privatizácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

(8) Majetok, ktorý sa po odstúpení od zmluvy prenajíma na základe zmluvy o nájme,18) sa účtuje v ocenení podľa súpisu, ktorý je súčasťou zápisnice o odovzdaní majetku podľa osobitného predpisu19) na ťarchu účtu 068 - Prenajatý majetok fondu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok fondu. Záväzky fondu, ktoré neboli predmetom zmluvy o nájme18) sa účtujú v prospech účtu 479 - Ostatné dlhodobé záväzky alebo 379 - Ostatné krátkodobé záväzky.

(9) Ocenenie majetku a záväzkov20) sa uvádza len v poznámkach k účtovnej závierke.

(10) Tvorba a rozpúšťanie opravných položiek21) sa uvádzajú len v poznámkach k účtovnej závierke.

(11) Na členenie cenných papierov, podielov a zmeniek sa primerane použije osobitný predpis22).

§ 12

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv

(1) Tvorba rezerv zo správnej činnosti fondu sa účtuje na ťarchu nákladov a ich použitie a zrušenie sa účtuje na ťarchu nákladov so znamienkom mínus.

(2) Rezervy zo správnej činnosti sa vytvárajú najmä na

a) odstupné,

b) nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho zabezpečenia,

c) nevyfakturované dodávky a služby.

(3) Tvorba, použitie a zrušenie rezerv z hlavnej činnosti sa uvádzajú v poznámkach k účtovnej závierke.

(4) Na účtovanie rezerv zo správnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia o rezervách podľa osobitného predpisu23).

§ 13

Účtovanie kurzových rozdielov

(1) Na účtoch pohľadávok a záväzkov zo správnej činnosti sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok a platby záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 - Kurzové straty alebo v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

(2) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov uvedených v § 4 ods. 6 zákona zo správnej činnosti sa účtuje na ťarchu účtu 563 -Kurzové straty alebo v prospech účtu 416 -Fond privatizácie.

(3) Na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku z privatizácie sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávky, platby záväzkov a predaja dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na účet 416 - Fond privatizácie.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov uvedených v § 4 ods. 6 zákona z privatizácie uvádzajú len v poznámkach k účtovnej závierke.

§ 14

Účtová trieda 2 - Finančné účty

(1) Na obsahové vymedzenie účtovej triedy 2

- Finančné účty sa vzťahuje obsahové vymedzenie rovnakej účtovej triedy podľa osobitného predpisu10), pričom účtovná jednotka, ktorou je fond, používa aj účet 222 - Bankový účet na prostriedky z privatizácie, na ktorom sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov z privatizácie podľa osobitného predpisu1).

(2) Na účte 221 - Bankové účty sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov určených na správnu činnosť.

§ 15

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

(1) Na obsahové vymedzenie účtovej triedy 3

- Zúčtovacie vzťahy sa primerane vzťahuje obsahové vymedzenie rovnakej účtovej triedy podľa osobitného predpisu10).

(2) Na účte 315 - Pohľadávky z privatizácie sa účtuje pohľadávka z predaja privatizovaného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok fondu. Na ťarchu tohto účtu sa účtuje vznik pohľadávky z predaja cenných papierov a podielov so súvzťažným zápisom v prospech účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok alebo účtu 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere.

(3) V účtovnej jednotke, ktorou je fond, sa neúčtuje na účtoch účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov.

§ 16

Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

(1) Na obsahové vymedzenie účtovej triedy 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky sa primerane vzťahuje obsahové vymedzenie rovnakej účtovej triedy podľa osobitného predpisu10).

(2) Účtovú skupinu 41 - Základné imanie a kapitálové fondy tvorí

a) základné imanie,

b) fond privatizácie,

c) fond prostriedkov osobitného účtu.

(3) V prospech účtu 411 - Základné imanie sa účtuje tvorba Základného imania, ktoré je tvorené vo výške obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku určeného na správnu činnosť fondu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie. Na ťarchu účtu 411 - Základné imanie sa účtujú oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku a zostatková cena vyradeného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku používaného v správnej činnosti.

(4) Na účte 416 - Fond privatizácie sa účtuje tvorba a použitie zdrojov z majetku fondu podľa osobitného predpisu24). V prospech účtu 416 -Fond privatizácie sa zo správnej činnosti účtujú napríklad prijaté bankové úroky, prijaté tržby z predaja majetku. Na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie sa účtuje obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku určeného na správnu činnosť.

(5) Na účte 417 - Fond prostriedkov osobitného účtu sa účtujú prostriedky sústredené na osobitnom účte podľa osobitného predpisu25).

(6) Na účte 472 - Záväzky so sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu. Prídel do sociálneho fondu sa účtuje v prospech účtu 472 - Záväzky so sociálneho fondu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 527 -Zákonné sociálne náklady.

(7) V účtovnej jednotke, ktorou je fond, sa neúčtuje na účtoch účtovej skupiny 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia, účtovej skupiny 43 - Výsledok hospodárenia, účtovej skupiny 48 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka, účtovej skupiny 49 - Fyzická osoba - podnikateľ.

§ 17

Účtová trieda 5 - Náklady

Na obsahové vymedzenie účtovej triedy 5 -Náklady sa primerane vzťahuje obsahové vymedzenie rovnakej účtovej triedy podľa osobitného predpisu10).

§ 18

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Pri prechode z účtovania podľa doterajšieho predpisu na účtovanie podľa tohto opatrenia sa vykonajú tieto účtovné operácie:

a) zostatok účtu 063 - Ostatné investičné cenné papiere sa účtuje podľa § 11 na účty účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok a účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere,

b) zostatok účtu 065 - sa účtuje na ťarchu účtu 068 - Prenajatý majetok fondu,

c) zostatok analytického účtu 315 - Ostatné pohľadávky určeného na účtovanie správnej činnosti sa účtuje na účet 316 - Pohľadávky zo správnej činnosti,

d) zostatok účtu 028 - Drobný hmotný investičný majetok sa účtuje súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 088 - Oprávky k drobnému hmotnému investičnému majetku.

(2) K majetku účtovnej jednotky, ku ktorému sa podľa doterajších predpisov neúčtovali oprávky, sa tieto oprávky dotvoria aj za dobu od nadobudnutia majetku v súlade s § 28 zákona. Vypočítaná suma oprávok sa účtuje na príslušný účet účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 411 - Základné imanie.

(3) Opravné položky vytvorené podľa doterajšieho predpisu sa znížia alebo rozpustia, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené, opačným účtovným zápisom ako ich tvorba.

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

§ 18a

Otvorenie účtovných kníh k 1. januáru 2009

(1) Účty hlavnej knihy sa k 1. januáru 2009 otvoria v eurách a informatívne v slovenských korunách. Suma v slovenských korunách sa nezapočítava do obratu strany má dať a strany dal účtu. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k 31. 12. 2008 sa účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých začiatočných stavov majetku, záväzkov a vlastného imania po prepočítaní zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlení na najbližší eurocent 26). Začiatočné stavy účtov sa účtujú na základe účtovného dokladu, v ktorom sa uvádzajú začiatočné stavy v eurách aj v slovenských korunách.

(2) Začiatočné stavy súvahových účtov v eurách sa pri otvorení hlavnej knihy účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania. V prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový sa účtujú začiatočné stavy so súvzťažným zápisom na ťarchu novootvorených účtov majetku.

(3) Po zaúčtovaní jednotlivých súvahových účtov podľa odsekov 1 a 2, ak sa celková suma strany má dať účtu 701 – Začiatočný účet súvahový nerovná celkovej sume strany dal účtu 701 – Začiatočný účet súvahový, vzniknutý rozdiel sa vyrovná účtovne buď na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu 416 – Fond privatizácie a euro alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu analytického účtu 416 – Fond privatizácie a euro. Tvorba alebo zníženie účtu 416 – Fond privatizácie z dôvodu prechodu na euro sa účtuje na osobitne vytvorenom analytickom účte k tomuto účtu.

(4) Jednotlivé zložky analytickej evidencie v slovenských korunách k príslušnému začiatočnému stavu účtu majetku, záväzkov a vlastného imania tvoriace podklad účtovania na tomto účte, sa prepočítajú zo slovenských korún na eurá kurzom podľa § 37b zákona. Pri zaokrúhľovaní jednotlivých zložiek analytickej evidencie prepočítaných zo slovenských korún na eurá sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanovuje inak, napríklad pre zaokrúhľovanie miezd za mesiac december27). Celková suma analytickej evidencie v eurách k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa zaokrúhli na najbližší eurocent26), ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(5) Rozdiel medzi celkovou sumou analytickej evidencie prepočítanou podľa odseku 4, o ktorej sa účtuje na príslušnom začiatočnému stavu majetku, záväzkov a vlastného imania sa v účtovníctve vyrovná úpravou začiatočného stavu príslušného účtu. Rozdiel sa účtuje na ťarchu analytického účtu 416 – Fond z privatizácie a euro alebo v prospech analytického účtu 416 – Fond z privatizácie a euro.

§ 18b

Peňažné prostriedky získané v predzásobení

Peňažné prostriedky v eurách získané v predzásobení v roku 2008 sa účtujú

a) na ťarchu účtu 211 – Pokladnica v eurách so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica v slovenských korunách, ak nastane úhrada za prijaté eurá v roku 2008,

b) na podsúvahových účtoch, ak nastane úhrada za prijaté eurá v roku 2009; 1. januára 2009 sa účtujú na ťarchu účtu 211 – Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu 261 – Peniaze na ceste alebo 231 – Krátkodobé bankové úvery, ak sa poskytol úver.

§ 18c

Účtovanie slovenských korún v roku 2009

V roku 2009 sa peňažné prostriedky v slovenských korunách v hotovosti účtujú na účte 211 – Pokladnica po prepočítaní slovenských korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhlení na najbližší eurocent26).

§ 19

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 1994 č. 65/553/1994, ktorým sa menia dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre účely Fondu národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 348/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/508/1995 (oznámenie č. 275/1995 Z. z.).

§ 20

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. 14875/2003-92

RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE FOND

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

013 – Softvér

014 – Oceniteľné práva

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný

021 – Stavby

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný

031 – Pozemky

032 – Umelecké diela a zbierky

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 – Cenné papiere a podiely minimálne s 51 % účasťou

062 – Cenné papiere a podiely s viac ako 20 % účasťou a menej ako 51 % účasťou

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

064 – Majetok fondu

065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

067 – Ostatné pôžičky

068 – Prenajatý majetok fondu

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

071 – Oprávky k softvéru

074 – Oprávky k oceniteľným právam

079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 – Oprávky k stavbám

082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Účtová trieda 2 – Finančné účty

21 – Peniaze

211 – Pokladnica

213 – Ceniny

22 – Účty v bankách

221 – Bankové účty

222 – Bankový účet na prostriedky z privatizácie

23 – Bežné bankové úvery

231 – Krátkodobé bankové úvery

232 – Eskontné úvery

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 – Krátkodobý finančný majetok

251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie

255 – Vlastné dlhopisy

256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 – Prevody medzi finančnými účtami

261 – Peniaze na ceste

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky

311 – Odberatelia

312 – Zmenky na inkaso

313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 – Poskytnuté preddavky

315 – Pohľadávky z privatizácie

316 – Ostatné pohľadávky zo správnej činnosti

32 – Záväzky

321 – Dodávatelia

322 – Zmenky na úhradu

323 – Krátkodobé rezervy

324 – Prijaté preddavky

325 – Ostatné záväzky

326 – Nevyfakturované dodávky

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia

331 – Zamestnanci

333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom

335 – Pohľadávky voči zamestnancom

336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia

34 – Zúčtovanie daní a dotácií

341 – Daň z príjmov

342 – Ostatné priame dane

345 – Ostatné dane a poplatky

35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu

367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

37 – Iné pohľadávky a iné záväzky

373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov

376 – Nakúpené opcie

377 – Predané opcie

378 – Iné pohľadávky

379 – Iné záväzky

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41 – Základné imanie a fondy

411 – Základné imanie

416 – Fond privatizácie

417 – Fond osobitných prostriedkov

45 – Rezervy

459 – Ostatné rezervy

46 – Bankové úvery

461 – Bankové úvery

47 – Dlhodobé záväzky

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

473 – Vydané dlhopisy

474 – Záväzky z prenájmu

475 – Dlhodobé prijaté preddavky

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

478 – Dlhodobé zmenky na úhradu

479 – Ostatné dlhodobé záväzky

Účtová trieda 5 – Náklady

50 – Spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu

502 – Spotreba energie

51 – Služby

511 – Opravy a udržiavanie

512 – Cestovné

513 – Náklady na reprezentáciu

518 – Ostatné služby

52 – Osobné náklady

521 – Mzdové náklady

523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti

524 – Zákonné sociálne zabezpečenie

525 – Ostatné sociálne zabezpečenie

526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

527 – Zákonné sociálne náklady

528 – Ostatné sociálne náklady

53 – Dane a poplatky

532 – Daň z nehnuteľnosti

538 – Ostatné dane a poplatky

54 – Iné náklady na správnu činnosť

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

546 – Odpis pohľadávky

548 – Ostatné náklady na správnu činnosť

549 – Manká a škody

56 – Finančné náklady

562 – Úroky

563 – Kurzové straty

568 – Ostatné finančné náklady

58 – Mimoriadne náklady

588 – Ostatné mimoriadne náklady

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 – Súvahové uzávierkové účty

701 – Začiatočný účet súvahový

702 – Konečný účet súvahový

75 až 79 – Podsúvahové účty

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

2) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

3) § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) § 13 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenia č. 740/2002 Z. z.).

5) § 13 ods. 4 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č.740/2002 Z. z.).

6) § 13 ods. 3 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

7) § 13 ods. 6 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

8) § 20 ods. 8 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

9) § 21 ods. 4 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

10) Opatrenie zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

11) § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12) § 50 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

13) § 11 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad § 10 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

15) § 12 ods. 2 písm. d), e, f), g) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

16) § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

17) § 19a ods. 7 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 190/1995 Z. z.

18) § 269 Obchodného zákonníka.

19) § 19a ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 190/1995 Z. z.

20) § 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

21) § 18 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

22) § 14 až 16 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

23) § 19 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

24) § 28 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

25) § 28 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

26) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.

27) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.