Nariadenie vlády č. 294/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 97/1995
Platnosť od 22.12.1995 do29.07.1997
Účinnosť od 22.12.1995 do29.07.1997
Zrušený 210/1997 Z. z.

294

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. novembra 1995

o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Štátne podniky a iné štátne organizácie s výnimkou podnikov zahraničného obchodu, účelových organizácií zahraničného obchodu, rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych účelových fondov (ďalej len „podnik“) môžu bez povolenia Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky uzavierať zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu, ktorý spravujú, alebo tento majetok vkladať do majetku iných právnických osôb iba po predchádzajúcom súhlase ministra alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy, ktorý je zakladateľom podniku alebo ktorý funkciu zakladateľa plní na základe osobitného predpisu.1)

(2) Podľa odseku 1 môže podnik postupovať iba vtedy, ak ide o hmotný investičný majetok v zostatkovej hodnote najviac 5 000 000 Sk, alebo o vklad do obchodnej spoločnosti vo výške najviac 100 000 Sk.

(3) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky udelí súhlas na prevod vlastníctva aj vtedy, ak majú byť predmetom prevodu podľa odseku 1 poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti2), ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu.

(4) Na prevod nehnuteľnosti na umiestnenie zastupiteľského úradu cudzieho štátu, medzinárodnej vládnej organizácie alebo inštitúcie, ktorej podľa medzinárodného práva patria diplomatické výsady a imunity, je okrem súhlasu podľa odseku 1 potrebný aj súhlas Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky3).

§ 2

Bez povolenia Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky podnik môže

a) odplatne previesť

1. nepotrebné zásoby,

2. drobný hmotný investičný majetok,

3. hnuteľné veci slúžiace na prevádzku činnosti, ktoré sú umiestnené v nehnuteľnosti vydávanej oprávneným osobám podľa osobitného predpisu4), týmto oprávneným osobám; v prípadoch, ak oprávnené osoby o zakúpenie týchto vecí neprejavia záujem, aj iným osobám,

4. byty, nebytové priestory v bytovom dome, garáže a podiel na nimi zastavanom a priľahlom pozemku na ich nájomcov5),

b) založiť v Českej republike ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným; na tento účel môže zo svojho majetku vložiť do nej peňažné prostriedky v sume 100 000 Kč v prepočte na Sk podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu založenia spoločnosti.

§ 3

Ministri a vedúci iných ústredných orgánov štátnej správy posudzujú vo svojej pôsobnosti jednotlivé žiadosti o povolenie výnimiek z § 45 ods. 1 a 4 zákona. Žiadosti, ktorých predmetom je hmotný investičný majetok v zostatkovej hodnote nad 5 000 000 Sk alebo vklad majetku do akciových spoločností v sume nad 100 000 Sk, predkladajú na schválenie Prezídiu Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

§ 4

Ak Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky nerozhodlo o povolení výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona do účinnosti tohto nariadenia, rozhodnú o nej príslušné orgány podľa tohto nariadenia.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.

2) § 1 písm. b) a c) a § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

3) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

4) § 13 zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.