Oznámenie č. 274/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka Fondu národného majetku Slovenskej republiky a vzor výkazu účtovnej závierky

Čiastka 90/1995
Platnosť od 12.12.1995 do31.08.2003
Zrušený 362/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

274

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 10. novembra 1995 č. 65/507/1995, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka Fondu národného majetku Slovenskej republiky a vzor výkazu účtovnej závierky.

Týmto opatrením sa pre Fond národného majetku Slovenskej republiky ustanovuje účtovná závierka vrátane vzoru výkazu účtovnej závierky.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.