Oznámenie č. 347/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Čiastka 106/2014
Platnosť od 13.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

347

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


opatrenie z 26. novembra 2014 č. MF/021249/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Predmetným opatrením sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby a právnické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Uvedené opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.