Opatrenie č. 500/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 175/2009
Platnosť od 03.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2019
Zrušený 405/2019 Z. z.

500

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. novembra 2009,

ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 471/2009 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za kalendárne štvrťroky, ktoré sa skončili najneskôr 31. decembra 2009.


§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 89/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ján Počiatek v. r.


Príloha k opatreniu č. 500/2009 Z. z.

Vzor 01