Opatrenie č. 192/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 77/2008
Platnosť od 31.05.2008
Účinnosť od 01.06.2008

OBSAH

192

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. mája 2008,

ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:


§ 1

Prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry pri zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu spotrebnej dane z minerálneho oleja ani na sadzbu tejto dane, sa ustanovuje takto:

Pôvodný kód 3824 90 99 sa nahradí kódmi 3824 90 91 a 3824 90 97.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.


Ján Počiatek v. r.