267

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. septembra 1999,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých podmienkach dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi elektriny neoprávneným odberom elektriny

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 10 a § 21 ods. 2 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) kategorizáciu odberateľov elektriny (ďalej len „odberateľ“),

b) kategorizáciu odberných miest elektriny pre jednotlivé kategórie odberateľov,

c) podrobnosti o podmienkach pripojenia odberného elektrického zariadenia odberateľa na verejný rozvod elektriny,

d) podmienky dodávky elektriny,

e) spôsob zisťovania a vyhodnocovania účinníka a negatívneho spätného pôsobenia na verejný rozvod elektriny,

f) spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi elektriny (ďalej len „dodávateľ“) neoprávneným odberom elektriny.

§ 2

Kategorizácia odberateľov

Odberatelia, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené na verejný rozvod elektriny, sa podľa úrovne napätia verejného rozvodu elektriny, na ktorý sú pripojení, členia na

a) odberateľov kategórie A, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené na verejný rozvod elektriny o napätí medzi fázami nad 52 kV,

b) odberateľov kategórie B, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené na verejný rozvod elektriny o napätí medzi fázami od 1 kV do 52 kV,

c) odberateľov kategórie C, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené na verejný rozvod elektriny o napätí medzi fázami do 1 kV (ďalej len „nízke napätie“), ktorého odber elektriny neslúži na účel uvedený v písmene d),

d) odberateľov kategórie D, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené na verejný rozvod elektriny nízkeho napätia, ktorého odber elektriny slúži len na uspokojovanie osobných potrieb odberateľov a potrieb členov ich domácností.

§ 3

Kategorizácia odberných miest elektriny

Odberné miesta elektriny sa členia podľa kategorizácie odberateľov takto:

a) ak ide o odberateľov kategórie A a B, odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa, ktoré tvorí samostatný priestorovo alebo územne uzatvorený a trvalo elektricky prepojený celok, ktorého odber elektriny je meraný jedným alebo viacerými určenými meradlami;1) pokiaľ je trvalo elektricky prepojený celok prerušený verejnou komunikáciou, musí spĺňať aj podmienku priamej technologickej nadväznosti,

b) ak ide o odberateľov kategórie C, odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa, ktorého odber elektriny je meraný jedným alebo viacerými určenými meradlami,

c) ak ide o odberateľov kategórie D, odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa, ktorého odber elektriny je meraný jedným určeným meradlom.

§ 4

Pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa na verejný rozvod elektriny

(1) Dodávateľ zabezpečí pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa na verejný rozvod elektriny, ak odberateľ splní ustanovené podmienky2) a dodávateľom určené technické podmienky týkajúce sa miesta, spôsobu a termínu pripojenia na verejný rozvod elektriny.

(2) Spôsob pripojenia odberného elektrického zariadenia určí dodávateľ po prerokovaní s odberateľom s prihliadnutím na veľkosť príkonu, požadovanú spoľahlivosť dodávky elektriny a charakter odberu elektriny z hľadiska spätného negatívneho pôsobenia na sieť.

(3) Spôsob pripojenia odberného elektrického zariadenia a prevádzkovanie elektrotepelných spotrebičov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, ktorých prevádzka je riadená systémom hromadného diaľkového ovládania alebo spínacími hodinami, okrem prietokových ohrievačov vody s príkonom do 3 kW dohodne dodávateľ s odberateľom pred ich uvedením do prevádzky.

(4) Dodávateľ sa písomne vyjadruje k žiadosti o pripojenie nového odberného miesta alebo o zvýšenie rezervovaného elektrického príkonu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti; súčasťou vyjadrenia sú technické podmienky na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa na verejný rozvod elektriny určené dodávateľom, ktoré platia dva roky odo dňa doručenia vyjadrenia.

(5) Odberateľ kategórie A a B podáva žiadosť o pripojenie nového odberného miesta alebo na zvýšenie rezervovaného elektrického príkonu po prerokovaní s dodávateľom v priebehu spracovania prípravnej dokumentácie zriaďovaného odberného miesta na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(6) Odberateľ kategórie C a D podáva žiadosť o pripojenie nového odberného miesta alebo na zvýšenie rezervovaného elektrického príkonu na predpísanom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(7) Odberateľ kategórie C pri podaní žiadosti o pripojenie nového odberného elektrického zariadenia prerokuje s dodávateľom aj pripojenie jednotlivých spotrebičov s menovitým príkonom 10 kW a vyšším.

(8) Odberateľ kategórie D pri podaní žiadosti o pripojenie nového odberného elektrického zariadenia prerokuje s dodávateľom aj pripojenie jednotlivých spotrebičov s menovitým príkonom 5 kW a vyšším.

(9) Ak sú súčasťou odberného elektrického zariadenia trojfázovo napájané spotrebiče alebo spotrebiče s vyššími požiadavkami na kvalitu elektriny, ako je určená technickými normami, môžu byť pripojené len vtedy, ak sú chránené zodpovedajúcimi technickými prostriedkami určenými na obmedzenie negatívnych vplyvov týchto javov:

a) straty napätia niektorej fázy, ak ide o trojfázovo napájané spotrebiče,

b) prepäťových impulzov a napäťových kmitov, ak ide o spotrebiče, ktoré sú citlivé na napätie a na neprerušované napájanie,

c) zmien frekvencie, ak ide o spotrebiče, ktoré sú citlivé na tieto zmeny.

§ 5

Dodávka elektriny

(1) Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z verejného rozvodu elektriny do odberného elektrického zariadenia odberateľa.

(2) Dodávateľ dodáva elektrinu v kvalite zodpovedajúcej technickým predpisom s výnimkou prípadov,

a) ak je elektrina odoberaná iným účinníkom, ako je dohodnuté v zmluve o dodávke elektriny,

b) ak je prekročená hodnota rezervovaného elektrického príkonu,

c) ak je pri odbere elektriny prekročená hranica prípustného negatívneho spätného pôsobenia na verejný rozvod elektriny,

d) ak ide o stav núdze,3)

e) pri vzniku a odstraňovaní havárií a porúch na energetických zariadeniach.

(3) Pred pripojením nového odberného miesta alebo pred zvýšením príkonu existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo pri jeho rozšírení odberateľ predkladá dodávateľovi najneskôr 30 dní pred požadovaným termínom začatia odberu elektriny tieto podklady:

a) identifikáciu odberného miesta na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 2,

b) správu o odbornej prehliadke odberného elektrického zariadenia odberateľa, ktorá osvedčuje bezpečnú spôsobilosť odberného elektrického zariadenia, a o skúške odberného elektrického zariadenia a prípojky, ak je vlastníctvom odberateľa,

c) technickú dokumentáciu o odbernom elektrickom zariadení, ktoré zodpovedá skutočnému vyhotoveniu,

d) súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak odberateľom nie je vlastník nehnuteľnosti,

e) návrh platenia preddavkov za elektrinu v súlade s predpokladanou spotrebou elektriny,

f) právoplatné stavebné povolenie, ak ide o dočasnú elektrickú prípojku,

g) právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ak ide o trvalú elektrickú prípojku.

(4) Zmluvu na dodávku elektriny možno uzavrieť po predložení podkladov podľa odseku 3. Táto zmluva sa uzaviera spravidla na neurčitú dobu. Termíny odpočtov a fakturácie určí dodávateľ po dohode s odberateľom.

(5) Hodnota odoberaného elektrického príkonu môže byť limitovaná obmedzujúcim zariadením dodávateľa, ktoré je súčasťou určeného meradla podľa dohodnutých technických podmienok.

(6) Ak na určenom meradle vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo odobratej elektriny, to sa určí podľa výšky spotreby v predchádzajúcom porovnateľnom období, v ktorom bola spotreba meraná správne. Ak spotrebu nemožno takto určiť, určí sa množstvo odobratej elektriny dodatočne podľa výšky spotreby v nasledujúcom období alebo dohodou medzi odberateľom a dodávateľom.

(7) Ak odberateľ neumožní prístup k určenému meradlu na účely odpočtu dodanej elektriny, spotreba elektriny sa vyúčtuje podľa spotreby minulého porovnateľného obdobia alebo podľa hodnôt dohodnutých na príslušné obdobie; ak odberateľ neumožní prístup k určenému meradlu ani pri nasledujúcom odpočte, môže mu dodávateľ po predchádzajúcej písomnej výzve dodávku elektriny prerušiť.

(8) Ak vplyvom poruchy na odbernom elektrickom zariadení dôjde k obmedzeniu alebo k prerušeniu dodávky elektriny, dodávateľ obnoví dodávku elektriny na základe oznámenia odberateľa.

(9) Ak sa odberateľ nezúčastní na výmene určeného meradla podľa § 9 ods. 12 písm. e) zákona, dodávateľ uskladní vymenené meradlo najmenej na 14 dní pre možnosť kontroly odberateľom.

§ 6

(1) Požadovaným príkonom je rezervovaný príkon pre nové odberné miesto alebo zvýšenie rezervovaného príkonu existujúceho odberného miesta podľa požiadavky odberateľa.

(2) Zvýšenie rezervovaného príkonu existujúceho odberného miesta je vyjadrené, ak ide o

a) odberateľov kategórie A a B, zvýšením existujúceho rezervovaného príkonu,

b) odberateľov kategórie C a D, zvýšením menovitej hodnoty obmedzovacieho zariadenia dodávateľa pred meracím zariadením oproti hodnote uvedenej v uzavretej zmluve o dodávke elektriny.

(3) Rezervovaný elektrický príkon sa vzťahuje na odberné miesto, pre ktoré bol určený v technických podmienkach. Ak dôjde k zmluvnému zníženiu technického maxima alebo hlavného ističa pred určeným meradlom na nižšiu hodnotu, ako zodpovedá rezervovanému príkonu po dobu dlhšiu ako 24 mesiacov, znižuje sa hodnota rezervovaného elektrického príkonu na túto hodnotu.

(4) Ak dôjde k ukončeniu odberu elektriny a k zániku zmluvy, trvá rezervovanie príkonu ešte 12 mesiacov, ak nie je uzavretá zmluva na odber elektriny s novým odberateľom na tom istom odbernom elektrickom zariadení.

§ 7

Spôsob zisťovania a vyhodnocovania účinníka a negatívneho spätného pôsobenia na verejný rozvod elektriny

(1) Zisťovanie a vyhodnocovanie účinníka sa vykonávajú u odberateľov kategórie A a B.

(2) Zisťovanie a vyhodnocovanie účinníka sa vykonávajú prístrojom na meranie okamžitej hodnoty účinníka alebo výpočtom z hodnôt elektromerov na meranie činnej a jalovej zložky elektriny.

§ 8

Spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi neoprávneným odberom elektriny

(1) Denné množstvo neoprávnene odobratej elektriny4) (ďalej len „denná spotreba“) sa u odberateľov kategórie A a B vypočíta takto:

a) menovité výkony všetkých transformátorov odberateľa určených na priamy odber elektriny sa vynásobia dobou využitia počas 16 hodín, ak nebola zistená dlhšia doba využitia,

b) na výpočet sa použije hodnota účinníka rovnajúca sa jednej,

c) za odber elektrického výkonu (štvrťhodinové maximum elektrického príkonu) sa považuje technické maximum; ak nebolo dohodnuté, považuje sa za technické maximum súčet menovitých výkonov všetkých transformátorov,

d) za dohodnutý výkon sa považuje hodnota nula kW.

(2) Denná spotreba u odberateľov kategórie C a D sa vypočíta takto:

a) na výpočet sa použije menovitá hodnota hlavného ističa pred meracím zariadením a časové využitie 12 hodín za deň, ak nebola zistená denná doba využitia dlhšia,

b) ak pred meracím zariadením nie je hlavný istič, vynásobí sa súčet menovitých príkonov všetkých zistených spotrebičov odberateľa dĺžkou využitia 12 hodín za deň, ak nebola zistená denná doba využitia dlhšia,

c) ak sa menovitý príkon nedá zistiť, vychádza sa z menovitej zaťažiteľnosti rozvodného zariadenia, na ktoré je príslušné odberné elektrické zariadenie pripojené.

(3) Celková spotreba elektriny počas trvania neoprávneného odberu elektriny sa vypočíta vynásobením dennej spotreby zistenej podľa odsekov 1 a 2 počtom dní, počas ktorých neoprávnený odber elektriny trval. Ak nemožno zistiť čas trvania neoprávneného odberu elektriny, má sa za to, že neoprávnený odber elektriny trval odo dňa nasledujúceho po vykonaní posledného odpočtu určeného meradla dodávateľom alebo od doby ukončenia montáže elektrického zariadenia, z ktorého bol neoprávnený odber elektriny uskutočnený.

(4) Škoda spôsobená dodávateľovi neoprávneným odberom elektriny sa vypočíta vynásobením celkovej spotreby elektriny určenej podľa odseku 3 cenou uvedenou v zmluve o dodávke elektriny. V prípade neoprávneného odberu elektriny bez uzavretej zmluvy sa výška škody vypočíta vynásobením celkovej spotreby elektriny príslušnou cenou podľa ponukového cenníka dodávateľa.

(5) Výška škody sa zvýši o náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu elektriny a s prerušením a obnovením dodávky elektriny.

(6) Spôsob výpočtu podľa odsekov 1, 2 a 4 sa použije primerane aj vtedy, ak bol odber elektriny uskutočnený vinou odberateľa v sadzbe, na ktorej priznanie odberateľ nespĺňa podmienky, a ak spotrebu nemožno zistiť.


Zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 140/1978 Zb. o dodávke elektriny obyvateľstvu.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť l. novembra 1999.


Ľudovít Černák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 267/1999 Z. z.

Žiadosť o pripojenie nového odberného miesta elektriny - o zvýšenie rezervovaného odberu elektriny odberateľa kategórie A a B

Príloha č. 2 k vyhláške č. 267/1999 Z. z.

Žiadosť o pripojenie na verejný rozvod elektriny nového odberného miesta - o zvýšenie rezervovaného odberu odberateľa kategórie C a D

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.

2) § 14 a 15 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 11 zákona č. 70/1998 Z. z.

4) § 21 ods. 1 zákona č. 70/1998 Z. z.