Redakčné oznámenie č. r1/c6/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 517/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 6/2009
Platnosť od 24.01.2009
Účinnosť od 01.01.2009

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 517/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. III 9. bode sa v úvodnej vete a v označení paragrafu nahrádzajú slová „§ 27“ slovami „§ 27a“ a slová „§ 27a“ sa nahrádzajú slovami „§ 27b“.