Vyhláška č. 266/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi plynu neoprávneným odberom plynu

Čiastka 114/1999
Platnosť od 28.10.1999 do30.04.2005
Účinnosť od 01.11.1999 do30.04.2005
Zrušený 155/2005 Z. z.

266

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. septembra 1999,

ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi plynu neoprávneným odberom plynu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Vyhláška ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi plynu (ďalej len „dodávateľ“) neoprávneným odberom plynu dodávaného z distribučného systému dodávateľa konečnému odberateľovi plynu (ďalej len „odberateľ“).

§ 2

Spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi neoprávneným odberom plynu

(1) Škoda spôsobená dodávateľovi neoprávneným odberom plynu sa vypočíta takto:

a) Množstvo neoprávnene odobratého plynu sa u odberateľa kategórie domácnosť vypočíta podľa vzorca:

NOP = D. P. HPs,

kde NOP - množstvo neoprávnene odobratého plynu v m3,

D - počet dní neoprávneného odberu plynu,

P - menovitý hodinový príkon plynového spotrebiča v m3/h,

HPs - denný počet hodín používania plynového spotrebiča v h/deň, pričom za denný počet hodín používania plynového spotrebiča sa považujú tieto doby:

Ak ide o

1. plynový varič ............................ ............ 2 hodiny,
2. plynový sporák ......................... ............ 4 hodiny,
3. prietokový ohrievač vody ........... ............ 3 hodiny,
4. plynovú chladničku .................. .......... 24 hodín,
5. plynové vykurovanie &nbsp
(vrátane kombinovaných kotlov) &nbsp
5.1 v období máj až september ........ ..... 4 hodiny,
5.2 v období október až apríl ........... .... 12 hodín.

Výpočet sa vykoná pre každý plynový spotrebič osobitne. Celkové množstvo neoprávnene odobratého plynu sa určí ako súčet neoprávnených odberov plynu jednotlivými spotrebičmi.

b) Množstvo neoprávnene odobratého plynu sa u odberateľa kategórie maloodberateľ, stredný odberateľ a veľkoodberateľ vypočíta podľa vzorca:

NOP = D. P. 24,

kde NOP - množstvo neoprávnene odobratého plynu v m3,

D - počet dní neoprávneného odberu plynu,

P - menovitý hodinový príkon všetkých plynových spotrebičov odberateľa v m3/h.

(2) Ak nie je možné zistiť celkové obdobie neoprávneného odberu plynu, účtuje sa odber plynu za obdobie od posledného odpočtu meradla.

(3) Pri výpočte neoprávneného odberu plynu je smerodajný počet a typ plynových spotrebičov uvedených v zmluve; ak odberateľ bez súhlasu dodávateľa inštaloval spotrebiče s vyšším príkonom, ako je uvedené v zmluve, použijú sa na výpočet tieto príkony.

(4) Úhrada za neoprávnený odber plynu dodávateľovi sa určí ako súčin neoprávneného odberu plynu a najvyššej sadzby danej kategórie za 1 m3 plynu platnej k dátumu vyúčtovania. K takto zistenej sume sa pripočítajú náklady dodávateľa spojené so zisťovaním neoprávneného odberu plynu.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1999.


Ľudovít Černák v. r.