Oznámenie č. 186/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008

Čiastka 76/2008
Platnosť od 28.05.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2008.

186

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. mája 2008 č. 12384-1/2008 – OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008.

Opatrenie ustanovuje výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod, čo v roku 2008 predstavuje 402,92 Sk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2008 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.