Opatrenie č. 98/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

Čiastka 44/1997
Platnosť od 08.04.1997 do31.12.2003

98

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. apríla 1997,

ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania ustanovuje:


Čl. I

Priemerný zárobok rozhodný pre výpočet náhrady za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania (ďalej len „náhrada za stratu na zárobku“), ktorá patrí zamestnancovi podľa osobitných predpisov,1) sa podľa § 1 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. zvyšuje

o 13,3 % za rok 1996.


Čl. II

Takto upravená náhrada za stratu na zárobku patrí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 193 a 195 Zákonníka práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení.
§ 6 zákona č. 58/1956 Zb. o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Zb. o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania.
§ 8 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.