Nájdených 38
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
350/2018 Z. z. Zákon o ochrane majetku v plynárenstve 12.12.2018
355/2014 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri exekúcií 01.01.2015
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
466/2009 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok 15.12.2009
514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 01.07.2004
211/1997 Z. z. Zákon o revitalizácii podnikov 30.07.1997
288/1995 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 16.12.1995
66/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 15.03.2021
59/2018 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 01.04.2018
10/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
143/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa mení výnos o vydávaní Kancelárskeho poriadku pre súdnych exekútorov
230/2012 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 09.08.2012
1/2012 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 115/2011 zo 7. decembra 2011 vo veci pozastavenia účinnosti § 26 ods. 2 a 5 a § 30d zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 3 v časti „to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov“, § 52 ods. 1 poslednej vety, § 96 ods. 1 poslednej vety, § 107 ods. 1 poslednej vety, § 123 ods. 1 poslednej vety, § 137 ods. 1 poslednej vety a § 168 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
102/2011 Z. z. Novela zákona o štátnej pomoci 01.06.2011
192/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2009
84/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2009
569/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov 01.01.2009
517/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
141/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z. 01.05.2008