Nariadenie vlády č. 469/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Čiastka 172/2008
Platnosť od 27.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

469

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. októbra 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 278 ods. 1 a § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia sa mení takto:

V § 4 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovom „eurocenty“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.