Nariadenie vlády č. 16/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o spôsobe výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z mesačnej mzdy pri výkone rozhodnutia, a o určení sumy, nad ktorú je mzda postihnuteľná zrážkami bez obmedzenia (nariadenie o nezabaviteľných sumách)

Čiastka 3/1983
Platnosť od 11.03.1983 do31.03.1997
Účinnosť od 01.04.1983 do31.03.1997
Zrušený 89/1997 Z. z.

OBSAH

16

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 27. januára 1983

o spôsobe výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z mesačnej mzdy pri výkone rozhodnutia, a o určení sumy, nad ktorú je mzda postihnuteľná zrážkami bez obmedzenia (nariadenie o nezabaviteľných sumách)

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 278 a § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku:


§ 1

Základná suma, ktorá sa nesmie podľa § 278 Občianskeho súdneho poriadku zraziť povinnému z mesačnej mzdy, je 450 Kčs na osobu povinného a po 150 Kčs na každú osobu, ktorej poskytuje povinný výživné. Na manžela povinného sa započítava 150 Kčs, aj keď má samostatný príjem. Na dieťa, ktoré manželia spoločne vyživujú, započítava sa 150 Kčs každému manželovi osobitne, ak sa zrážky vykonávajú zo mzdy oboch manželov. Suma 150 Kčs sa nezapočítava na žiadneho z tých, v prospech ktorých bol nariadený výkon rozhodnutia pre pohľadávku výživného, ak výkon rozhodnutia dosiaľ trvá.

§ 2

Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy vypočítanej podľa § 279 ods. 1 prvej vety Občianskeho súdneho poriadku zrazí bez obmedzenia, je 2400 Kčs.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.


Dr. Štrougal v. r.