Vyhláška č. 478/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Čiastka 194/2000
Platnosť od 30.12.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

OBSAH

478

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky č. 88/1992 Zb., vyhlášky č. 568/1992 Zb., vyhlášky č. 147/1993 Z. z., vyhlášky č. 304/1993 Z. z., vyhlášky č. 24/1994 Z. z., vyhlášky č. 44/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1997 Z. z. a vyhlášky č. 376/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Tuzemské motorové vozidlo vrátane motorového vozidla so zvláštnym evidenčným číslom:

Ročné

poistné

v Sk

a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým objemom valcov

1. do 50 cm3 vrátane 300

2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane 660

3. nad 350 cm3 1 260

b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg, so zdvihovým objemom valcov

1. do 1 300 cm3 vrátane
alebo na elektrický pohon 1 920

2. nad 1 300 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 3 420

3. nad 1 800 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 5 700

4. nad 2 500 cm3 8 640

c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg 3 960

d) sanitný automobil, ak nie je podľa písmena b) ustanovená nižšia sadzba poistného 3 360

e) automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písmena b) ustanovená nižšia

sadzba poistného 3 360

f) ťahač návesov 11 880

g) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou

1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane 10 920

2. nad 12 000 kg 15 840

h) poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevoz včelstiev s evidenčným číslom, pojazdný pracovný stroj bez evi-

denčného čísla alebo vysokozdvižný vozík 600

i) motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor, ktorému sa evidenčné číslo

neprideľuje 120

j) autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej doprave a trolejbus

1. autobus 5 460

2. trolejbus 2 940

k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou

1. do 5 000 kg vrátane 10 740

2. nad 5 000 kg 16 980

l) prípojné vozidlo

1. určené na ťahanie motorovými vozidlami s vý-

nimkou motorových vozidiel uvedených v písmenách a), f) a i)

1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg
vrátane 120

1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 240

2. určené na ťahanie motorovým vozidlom

uvedeným v písmene f) – náves 3 960

3. poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písmenách a) a i) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá,

m) za motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy s výnimkou motorových vozidiel uvedených v písmenách d) a e) a za motorové vozidlo taxislužby alebo motorové vozidlo určené na požičiavanie sa platí poistné vo výške jedenapolnásobku príslušnej sadzby poistného podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až k),

n) za historické vozidlo5a) s prideleným evidenčným číslom sa platí poistné vo výške 3/12 príslušnej sadzby poistného, ktoré je členené podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až k); za historické vozidlo5a) s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno H5b) sa platí poistné vo výške 1/12 príslušnej sadzby poistného, ktoré je členené podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až k).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) § 2 písm. ba) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 405/2000 Z. z.

5b) § 48 ods. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.

2. Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý znie:

㤠27c

Sadzby poistného ustanovené touto vyhláškou sa po prvýkrát uplatnia pri platení poistného na rok 2001. Ustanovenie § 15 ods. 1 týmto nie je dotknuté.“.

3. Slová „štátna poznávacia značka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „evidenčné číslo“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.