Vyhláška č. 538/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a obsahu kvalifikovaného certifikátu, o správe kvalifikovaných certifikátov a o formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o kvalifikovaných certifikátoch)

Čiastka 211/2002
Platnosť od 25.09.2002 do07.04.2009
Účinnosť od 01.10.2002 do07.04.2009
Zrušený 131/2009 Z. z.

538

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 9. septembra 2002

o formáte a obsahu kvalifikovaného certifikátu, o správe kvalifikovaných certifikátov a o formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o kvalifikovaných certifikátoch)

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad") podľa § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) formát a obsah kvalifikovaného certifikátu,

b) podrobnosti o správe kvalifikovaných certifikátov,

c) formát zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov,

d) periodicitu vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov,

e) spôsob vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov.

§ 2

Formát a obsah kvalifikovaného certifikátu

(1) Formát kvalifikovaného certifikátu vymedzuje usporiadanie a spôsob zápisu údajov v kvalifikovanom certifikáte. Schválené formáty kvalifikovaných certifikátov úrad zverejňuje na svojej internetovej stránke.

(2) Obsahom kvalifikovaného certifikátu sú údaje uvedené v tele kvalifikovaného certifikátu podľa § 6 a 7 zákona.

(3) Identifikačné údaje uvedené v kvalifikovanom certifikáte musia obsahovať

a) identifikačné údaje vydavateľa certifikátu zhodné s identifikačnými údajmi držiteľa certifikátu uvedenými v kvalifikovanom certifikáte vydanom príslušnej akreditovanej certifikačnej autorite alebo úradu na príslušný verejný kľúč,

b) obchodné meno a sídlo akreditovanej certifikačnej autority.

(4) Identifikačné údaje držiteľa certifikátu uvedené v kvalifikovanom certifikáte fyzickej osoby musia obsahovať

a) meno a priezvisko alebo pseudonym a

b) doplňujúci identifikátor zabezpečujúci jednoznačnosť identifikačných údajov držiteľa certifikátu.

(5) Identifikačné údaje držiteľa kvalifikovaného certifikátu musia jednoznačne identifikovať fyzickú osobu alebo akreditovanú certifikačnú autoritu spomedzi ostatných, ktorým kvalifikovaný certifikát vydala tá istá akreditovaná certifikačná autorita alebo úrad.

§ 3

Podrobnosti o správe kvalifikovaných certifikátov

Pred vydaním kvalifikovaného certifikátu akreditovaná certifikačná autorita alebo registračná autorita, ktorá koná v jej mene, vykonáva kontrolu, či

a) osobné údaje žiadateľa uvedené v žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu súhlasia s údajmi v predloženom preukaze totožnosti,

b) identifikačné údaje, ktoré sa majú uviesť ako identifikačné údaje držiteľa certifikátu, súhlasia s údajmi uvedenými v žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu,

c) žiadateľ o vydanie kvalifikovaného certifikátu disponuje súkromným kľúčom prislúchajúcim k verejnému kľúču, ktorý sa má uviesť v kvalifikovanom certifikáte ako verejný kľúč držiteľa certifikátu,

d) verejný kľúč, ktorý sa má uviesť v kvalifikovanom certifikáte ako verejný kľúč držiteľa certifikátu, nie je zhodný s verejným kľúčom držiteľa certifikátu uvedeným v inom certifikáte alebo kvalifikovanom certifikáte vydanom tou istou akreditovanou certifikačnou autoritou.

§ 4

Formát zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov

(1) Formát zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov vymedzuje usporiadanie a spôsob zápisu údajov v zozname. Schválené formáty zoznamu zrušených certifikátov úrad zverejňuje na svojej internetovej stránke.

(2) Identifikačné údaje vydavateľa certifikátov uvedené v zozname zrušených kvalifikovaných certifikátov musia byť zhodné s identifikačnými údajmi vydavateľa uvedenými v kvalifikovaných certifikátoch, ktorých identifikačné čísla sa v tomto zozname zrušených kvalifikovaných certifikátov nachádzajú.

(3) Identifikačné údaje vydavateľa certifikátov uvedené v zozname zrušených kvalifikovaných certifikátov musia byť zhodné s identifikačnými údajmi držiteľa certifikátu uvedenými v certifikáte na verejný kľúč prislúchajúci k súkromnému kľúču použitému na vytvorenie elektronického podpisu zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov.

§ 5

Periodicita vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov

Zoznamy zrušených kvalifikovaných certifikátov sa vydávajú s periódou maximálne 24 hodín a zároveň tak, aby od prijatia žiadosti o zrušenie kvalifikovaného certifikátu do zverejnenia prvého zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov, ktorý obsahuje jeho číslo, neuplynulo viac ako 24 hodín.

§ 6

Spôsob vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov

(1) Akreditovaná certifikačná autorita vydá nový zoznam zrušených kvalifikovaných certifikátov tak, že v zozname identifikačných čísel certifikátov, ktoré boli zrušené, uvedie všetky identifikačné čísla kvalifikovaných certifikátov, ktoré boli uvedené v predchádzajúcom zozname zrušených kvalifikovaných certifikátov, spolu s dátumami a časmi ich zrušenia a pridá identifikačné čísla všetkých kvalifikovaných certifikátov, pre ktoré nastali skutočnosti podľa § 15 zákona, a ako dátum a čas ich zrušenia uvedie dátum a čas vydania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov.

(2) Akreditovaná certifikačná autorita zverejňuje aktuálny zoznam zrušených kvalifikovaných certifikátov a všetky predchádzajúce zoznamy zrušených kvalifikovaných certifikátov na svojej internetovej stránke.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Ján Mojžiš v. r.