Vyhláška č. 143/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby

Čiastka 62/2000
Platnosť od 04.05.2000 do31.03.2004
Účinnosť od 05.05.2000 do31.03.2004
Zrušený 161/2004 Z. z.

143

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 19. apríla 2000

o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „žiadosť“), o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby.

Podrobnosti o obsahu žiadosti

§ 2

(1) Identifikačné údaje uvádzané v žiadosti sú

a) u žiadateľa o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadateľ“) uvedeného v § 7 písm. a) zákona

1. meno, priezvisko a rodné priezvisko,

2. adresa trvalého pobytu,

3. dátum narodenia,

4. rodné číslo,

5. štátna príslušnosť,

6. rodinný stav,

b) u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b) zákona s výnimkou obce

1. názov a sídlo,

2. identifikačné číslo organizácie,

c) u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b) zákona, ktorým je obec, názov a adresa obecného úradu.

(2) Údaje podľa odseku 1 sa preukazujú

a) na účely podľa odseku 1 písm. a)

1. občianskym preukazom,

2. sobášnym listom,

b) na účely podľa odseku 1 písm. b) výpisom z obchodného registra1) nie starším ako tri mesiace alebo výpisom z iného zákonom určeného registra2) nie starším ako tri mesiace.

§ 3

(1) Žiadosť obsahuje účel podpory s označením druhu podpory a návrh požadovanej výšky podpory.

(2) Ak sa požaduje súčasne poskytnutie viacerých druhov podpory podľa § 8 ods. 3 zákona, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory pre jednotlivé druhy podpory.

(3) Ak sa požaduje poskytnutie podpory na viac účelov podľa § 5 ods. 1 zákona na jednu stavbu, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory podľa jednotlivých účelov a druhov podpory.

§ 4

(1) V žiadosti sa uvádzajú tieto údaje o stavbe:

a) názov a miesto stavby podľa právoplatného rozhodnutia o povolení stavby,3) ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) a h) zákona,

b) parcelové číslo stavebného pozemku a číslo právoplatného rozhodnutia o povolení stavby s uvedením mesiaca a roka začatia a dokončenia stavby vydaného na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) zákona,

c) číslo a dátum vydania kolaudačného rozhodnutia,4) ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona, a pre program podľa osobitného predpisu,5)

d) obstarávacia cena podľa § 9 ods. 3 až 5 zákona,

e) počet bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov a výšky obstarávacej ceny každého bytu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a g) zákona,

f) počet lôžok s uvedením celkovej obytnej plochy, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,

g) výpočet spotreby energie stavby pred uskutočnením účelu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona a po jeho uskutočnení,

h) zhotoviteľ stavby,

i) spôsob obstarania stavby,

j) spôsob výberu6) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 9 zákona,

k) systém tepelnej ochrany stavby.

(2) Údaje podľa odseku 1 sa preukazujú

a) právoplatným rozhodnutím o povolení stavby,

b) výpisom z listu vlastníctva stavebného pozemku nie starším ako tri mesiace,

c) právoplatným kolaudačným rozhodnutím na stavbu,

d) dokladom o obstarávacej cene na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h),

e) prepočtom obstarávacej ceny podľa písmena d) na každý byt na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g) zákona,

f) architektonickou časťou a technickou správou projektovej dokumentácie stavby, ktorá bola predmetom stavebného konania, na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) a h) zákona,

g) tepelnotechnickým posúdením stavebných konštrukcií a budovy s výpočtom spotreby energie na byt na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona zhotoveným odborne spôsobilou osobou,7)

h) dokumentáciou o stavebnotechnickom prieskume a o statickom posúdení na účel podľa §5 ods. 1 písm. f) zákona zhotovenou odborne spôsobilou osobou,7)

i) dokladom o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa, ak to povaha prác vyžaduje,

j) zmluvou podľa § 11 ods. 5 zákona,

k) dokladom o výbere zhotoviteľa stavby,

l) osvedčením systému tepelnej ochrany stavby podľa § 10 ods. 10 písm. b) zákona.

§ 5

Na preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona žiadosť obsahuje údaje o výške vlastných zdrojov žiadateľa, ktoré sa preukazujú najmä týmito dokladmi:

a) výpisom z účtu alebo písomným potvrdením banky vystaveným na meno žiadateľa, manžela alebo nezaopatrených detí nie starším ako tri mesiace alebo písomným potvrdením poisťovne o priznaní poistnej náhrady (§ 10 ods. 2 zákona),

b) dokladom o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu nie starším ako tri mesiace, potvrdeným stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení,

c) dokladom preukazujúcim, že obec má vo svojom rozpočte na uvedený účel zabezpečené finančné prostriedky v potrebnej výške a súhlas obecného zastupiteľstva s predloženou žiadosťou.

§ 6

(1) Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona žiadosť obsahuje údaje o jeho

a) zamestnaní alebo inom druhu zárobkovej činnosti,

b) rodinnom stave a počte nezaopatrených detí8) a počte ďalších osôb odkázaných na neho výživou,

c) celkovom príjme z podnikania po zdanení a u zamestnanca o jeho priemernom mesačnom zárobku po zdanení podľa osobitného predpisu,9)

d) ostatných príjmoch, ktorými sú

1. dávky nemocenského poistenia,10)

2. dávky dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,11)

3. rodičovský príspevok,12)

4. príjem prijatý v rámci vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,13)

e) jednotlivých druhoch záväzkov a ich výške ku dňu podania žiadosti.

(2) Údaje podľa odseku 1 sa preukazujú

a) dokladom o zamestnaní alebo dokladom preukazujúcim povolenie na samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu,14)

b) rodným listom nezaopatrených detí a zaopatrených neplnoletých detí,

c) výpisom z priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok a daňovým priznaním za predchádzajúci kalendárny rok,15)

d) potvrdením zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku,

e) dokladom o príjmoch podľa odseku 1 písm. d),

f) dokladom o vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť,

g) dokladom o úhrade alebo o časti úhrady za pobyt nezaopatreného dieťaťa v zariadení s celoročným pobytom, ktorú žiadateľ platí za nezaopatrené dieťa, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť, s výnimkou prípadov, ak je dôvodom takého umiestnenia nezaopatreného dieťaťa liečenie, plnenie povinnej školskej dochádzky alebo sústavná príprava na povolanie; to platí aj vtedy, ak ide o úhradu alebo o časť úhrady za pobyt v zariadení s celoročným pobytom, ktorú žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,

h) dokladom o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky.

(3) Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona sa v žiadosti uvádzajú údaje o jeho hospodárskom výsledku, ktoré sa preukazujú

a) výpisom z priznania k dani z príjmov za posledné tri kalendárne roky a daňovým priznaním za posledné tri kalendárne roky alebo

b) ročnou účtovnou závierkou za posledné tri kalendárne roky; ak je žiadateľom obec, záverečným účtom obce za predchádzajúci kalendárny rok.

§ 7

(1) Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) zákona sa v žiadosti uvádza

a) označením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva,

b) určením dvoch ručiteľov alebo

c) označením zmluvy o budúcej zmluve o poistení úveru.

(2) Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b) zákona sa v žiadosti uvádza

a) označením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva, alebo

b) označením zmluvy o budúcej zmluve o poistení úveru.

(3) Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa preukazujú

a) výpisom z katastra nehnuteľností vrátane znaleckého posudku ocenenia nehnuteľnosti nie starším ako tri mesiace,

b) dokladmi ručiteľov podľa § 6 ods. 2 písm. a) až f) alebo

c) zmluvou o budúcej zmluve o poistení úveru.

§ 8

(1) Na preukázanie splnenia podmienky podľa § 10 ods. 5 zákona žiadosť žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona obsahuje údaje o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sa preukazujú

a) výpisom z priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok a daňovým priznaním za predchádzajúci kalendárny rok alebo

b) ročným zúčtovaním preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok.

(2) Splnenie podmienok uvedených v § 10 ods. 8 písm. a) až d) zákona sa preukazuje

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že nie je v likvidácii alebo nie je naňho vyhlásený konkurz,

b) písomným potvrdením príslušného orgánu o splnení odvodových povinností,16)

c) čestným vyhlásením o plnení záväzkov voči veriteľom.

§ 9

Ak žiadosť predkladá jeden zo spoluvlastníkov, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil spoluvlastník podľa § 11 ods. 3 zákona, obsahom a prílohou k žiadosti sú údaje a doklady uvedené v § 2, 3 a 5 až 8 za každého splnomocniteľa.

§ 10

Doklady uvedené v § 2 ods. 2 s výnimkou občianskeho preukazu a doklady uvedené v § 4 ods. 2, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 3 a § 8 sú prílohou k žiadosti.

§ 11

Technické podmienky

(1) Technickou podmienkou uskutočnenia účelu podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g) zákona je dodržanie podmienok ustanovených osobitným predpisom.17)

(2) Technickou podmienkou zlepšenia tepelnoizolačných vlastností na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona je

a) zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a zlepšenie tepelnotechnických vlastností otvorových konštrukcií,

b) dosiahnutie úspory energie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej spotreby energie pred uskutočnením účelu podľa § 5 ods. 1 písm. d), pričom sa musí dodržať podmienka, že po uskutočnení tohto účelu spotreba energie na vykurovanie bytu neprekročí normovú hodnotu stanovenú osobitným predpisom,18)

c) vyregulovanie hydrauliky vykurovacieho systému v nadväznosti na zvýšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií,

d) zabudovanie merania a regulácie v zásobovaní teplom,

e) dosiahnutie aspoň rovnakej doby životnosti pôvodnej stavebnej konštrukcie, ako je životnosť zatepľovacieho systému.

(3) Technickou podmienkou účelu podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona je uskutočnenie prác súvisiacich so zvyšovaním bezpečnosti a kvality užívania stavby.

(4) Technickou podmienkou účelu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona je dosiahnutie statickej bezpečnosti a stability stavby odstránením najmä

a) trhlín v betónových a murovaných konštrukciách,

b) trhlín v stykoch medzi stavebnými konštrukciami,

c) trhlín v oceľových konštrukciách a zvaroch,

d) korózie výstuže v betónových konštrukciách a ich spojov a korózie oceľových konštrukcií vrátane ich spojov,

e) straty rovinnosti zvislých rovinných konštrukcií,

f) straty priamosti prizmatických tyčových, stĺpových a trámových konštrukcií,

g) vzájomných posunov a pootočenia prvkov stavebných konštrukcií,

h) celkových zmien geometrického tvaru objektu,

i) nepriaznivých zmien funkčnej vlastnosti iných stavebných konštrukcií.

§ 12

Dĺžka času uskutočnenia stavby

(1) Dĺžka času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora, môže byť najviac

a) 24 mesiacov na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona,

b) 10 mesiacov na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona,

c) 36 mesiacov na účel podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona.

(2) Pri poskytnutí podpory na viac účelov realizovaných na jednej stavbe sa dĺžka času uskutočnenia stavby určí podľa účelu, pri ktorom je uvedený najdlhší čas uskutočnenia stavby podľa odseku 1.

(3) Dĺžka času podľa odseku 1 sa posudzuje odo dňa otvorenia účtu v banke Štátnym fondom rozvoja bývania žiadateľovi do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.


Záverečné ustanovenia

§ 13

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 203/1996 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora v znení vyhlášky č. 136/1997 Z. z.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. mája 2000.


István Harna v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 Obchodného zákonníka.

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z. a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

4) § 76 zákona č. 50/1976 Zb.

5) § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2000 Z. z. o programoch rozvoja bývania.

6) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

8) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.

9) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.

10) § 15 a 25 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.

14) § 10 zákona č. 455/1991 Zb.

15) § 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

16) Napríklad zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.

17) STN 73 4301 Budovy na bývanie.

18) STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Názvoslovie, požiadavky a kritériá.