Zákon č. 152/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997
Účinnosť od 05.06.1997

OBSAH

152

ZÁKON

zo 14. mája 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Železnice nemôžu vstupovať do úverových vzťahov tretích osôb ako ručitelia, ani založiť záložné právo v prospech tretích osôb na majetok uvedený v odseku 1.“

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.