Redakčné oznámenie č. 38/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registrácii Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., v registrácii Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb.

Čiastka 6/1983
Platnosť od 13.04.1983

38

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registrácii Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., v registrácii Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb.

1. V českom vydaní:

a) § 11 ods. 1 vyhlášky č. 13/1983 Zb. prvá veta má správne znieť: „(1) Ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniklo smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho z manželov, ktorý uzavrel zmluvu o poistení manželov, vstupuje do poistenia na jeho miesto pozostalý manžel, ak je naďalej jej vlastníkom alebo spoluvlastníkom.“;

b) v poslednom odseku registrácie Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., má časť prvej vety za bodkočiarkou správne znieť: „pozdější úpravy v Cenovém věstníku částka 32 z roku 1979 a v Cenovém věstníku částka 45 z roku 1981.“;

2. v českom a slovenskom vydaní:

v prvom odseku registrácie Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb. v prvej vete má byť úprava správne číselne označená takto: „...úprava Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 26/1982 Vestníka FMZO,... “;

v poslednom odseku tej istej registrácie má prvá veta správne znieť takto: „Úprava bude uverejnená v čiastke 17/1982 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ako úprava č. 26/1982.";

tretia veta toho istého odseku má správne znieť: „V záujme ľahšej orientácie používateľov predpisu bude uverejnené úplné znenie úpravy č. 12/1980 Vestníka FMZO o devízovej zainteresovanosti vo vývoze a dovoze tovaru, investičných celkov, na uzatváraní aktívnych licenčných a im podobných zmlúv a na poskytovaní služieb do zahraničia, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných úpravou č. 4/1982 Vestníka FMZO a úpravou č. 26/1982 Vestníka FMZO, a to vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1982, vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 18/1982 pod číslom 28 a pre potreby bankovej sústavy aj v Spravodajcovi ŠBČS.".

Redakcia