Zákon č. 447/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 184/2000
Platnosť od 20.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH

447

ZÁKON

z 5. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z. a zákona č. 57/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4a odsek 2 znie:

(2) Na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“) poslancovi asistenta, s ktorým po dohode s poslancom uzavrie zmluvu o zabezpečení služieb asistenta poslanca.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

2. V § 4a odsek 4 znie:

(4) Odmenu asistenta poslanca vo výške 80 % platu poslanca (§ 2) uhrádza kancelária národnej rady. Podrobnosti o zabezpečení služieb asistenta a odmeňovaní asistenta poslanca ustanoví národná rada uznesením.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.