Zákon č. 130/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2008
Platnosť od 17.04.2008
Účinnosť od 01.05.2008

OBSAH

130

ZÁKON

z 26. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení zákona č. 224/2001 Z. z. a zákona č. 549/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slová „Slovenským zväzom záhradkárov“ vkladá čiarka a slová „Slovenským zväzom chovateľov“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 18) znie:

18) § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.“.

3. V § 7 ods. 1 sa za slovo „nevyjadrili“ dopĺňajú slová „v lehote podľa odseku 2“.

4. V § 11 ods. 5 písm. b) sa slová „sú sídlami krajského úradu“ nahrádzajú slovami „boli sídlami krajského úradu do 30. septembra 2007“.

5. Slová „okresný úrad“ sa vo všetkých svojich tvaroch v celom texte zákona, okrem § 11 ods. 5 písm. c), nahrádzajú slovami „obvodný pozemkový úrad“ v príslušnom tvare.

6. V § 13 ods. 4 sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „krajskému pozemkovému úradu“.

7. § 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Návrhy na začatie konania podľa tohto zákona možno podať do 31. decembra 2008. Na návrhy na začatie konania podané po tejto lehote sa neprihliada.“.

8. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

㤠18a

Konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.