Zákon č. 239/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015
Účinnosť od 31.05.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2015 okrem čl. I § 10 ods. 12 v bode 29, ktorý nadobúda účinnosť 31. mája 2016.

239

ZÁKON

z 18. septembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z. a zákona č. 371/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slovo „úprava“ vkladajú slová „zákonného systému“ a za slovom „bánk1)“ sa slovo „a“ nahrádza slovom „vrátane“.

2. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Tento zákon sa nevzťahuje, ak odsek 3 neustanovuje inak, na

a) zmluvný systém,1aa) ktorý nie je systémom ochrany vkladov podľa tohto zákona, vrátane systému, ktorý zabezpečuje dodatočnú ochranu vkladov nad úroveň podľa § 9 ods. 2,

b) schému inštitucionálneho zabezpečenia,1ab) ktorá nie je systémom ochrany vkladov podľa tohto zákona.

(3) Zmluvný systém a schéma inštitucionálneho zabezpečenia podľa odseku 2 sú povinné mať k dispozícii také finančné prostriedky alebo mechanizmy financovania, aby sa zabezpečilo plnenie ich povinností. Na zmluvný systém a schému inštitucionálneho zabezpečenia podľa odseku 2 sa ustanovenia § 4 ods. 8 a § 22d vzťahujú primerane.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1aa a 1ab znejú:

1aa) Napríklad zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1ab) Čl. 113 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.“.

3. V § 2 ods. 1 prvej vete sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „tvorí inštitucionálnu časť zákonného systému ochrany vkladov v Slovenskej republike (ďalej len „systém ochrany vkladov“), pričom zabezpečuje vykonávanie činností, práv a povinností súvisiacich s týmto systémom ochrany vkladov; o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) Európsku komisiu a Národná banka Slovenska Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).1ac) Pritom fond“ a v poslednej vete sa za slovo „vykonáva“ vkladá slovo „aj“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ac znie:

1ac) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.“.

4. V § 3 ods. 1 sa slová „záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe určenej týmto zákonom (ďalej len „vkladateľ“)“ nahrádzajú slovami „pohľadávka fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenej týmto zákonom (ďalej len „vkladateľ“)“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 5 písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Chránenými vkladmi sú vklady podľa odsekov 1 a 2 okrem vkladov podľa odseku 4, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Krytými vkladmi sú chránené vklady v ich plnej výške, najviac však súhrn chránených vkladov jedného vkladateľa v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške, ktorá sa rovná hornej hranici náhrady podľa § 9 ods. 2; chránené vklady uvedené v § 9 ods. 6 sú krytými vkladmi dočasne v ich plnej výške bez obmedzenia hornej hranice náhrady podľa § 9 ods. 2, a to počas dočasného obdobia a za ďalších podmienok ustanovených v § 9 ods. 6.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 5p sa vypúšťajú.

7. V § 3 ods. 4 písmená c) až g) znejú:

c) vklad, ktorý je finančným nástrojom,7c) ak § 28bf ods. 2 neustanovuje inak,

d) vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej hodnote,

e) vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky alebo za predpokladu splnenia dohody bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo treťou stranou,

f) vklad banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný účet vrátane vkladu, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky,7d)

g) vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní právoplatne odsúdený za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.7e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7c až 7e znejú:

7c) § 5 a § 99 ods. 3 písm. h) a odsek 15 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

7d) Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

7e) § 2 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenami h) až o), ktoré znejú:

h) vklad finančnej inštitúcie,7f)

i) vklad obchodníka s cennými papiermi,7g)

j) vklad poisťovne a zaisťovne,7h)

k) vklad subjektu kolektívneho investovania,7i)

l) vklad dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,7j)

m) vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,7k)

n) vklad orgánu verejnej moci,7l)

o) vklad vo forme dlhového cenného papiera7g) vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo šeku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7f až 7l znejú:

7f) Čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

7g) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7h) Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 39/2015 Z. z.

7i) Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

7j) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7k) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7l) Napríklad zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

9. § 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Platobnými záväzkami sa na účely tohto zákona rozumejú neodvolateľné záväzky banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fondu, ktorých splnenie musí byť v plnej miere a nepretržite zabezpečené zábezpekou poskytnutou fondu, ktorá

a) pozostáva z nízkorizikových aktív,

b) nie je zaťažená právami tretích strán a je k dispozícii systému ochrany vkladov.

(8) Dostupnými finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú hotovosť, vklady a nízkorizikové aktíva, ktoré je možné do siedmich pracovných dní previesť na hotovosť, a platobné záväzky najviac do výšky ich podielu na dostupných finančných prostriedkoch podľa § 6 ods. 6.

(9) Nízkorizikovými aktívami sa na účely tohto zákona rozumejú aktíva podľa osobitného predpisu7m) alebo aktíva, ktoré fond alebo Národná banka Slovenska považuje za rovnako bezpečné a likvidné.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7m znie:

7m) Čl. 336 ods. 1 tabuľka č. 1 položky patriace do prvej alebo druhej kategórie nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

10. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ani poistené“ a v písmene b) sa vypúšťajú slová „alebo poistené“.

11. V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo poistiť“.

12. V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo na poistení“.

13. § 4 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Národná banka Slovenska pri oznamovaní udelenia bankového povolenia podľa osobitného predpisu8a) informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), v ktorom systéme ochrany vkladov sa banka, ktorej bolo udelené bankové povolenie, zúčastňuje na ochrane vkladov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 19 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 520/2011 Z. z.“.

14. V § 6 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Výška vstupného príspevku je 35 000 eur.

(2) Výšku ročného príspevku na príslušný kalendárny rok určuje fond pre každú banku najneskôr do 1. apríla tohto kalendárneho roka, pričom fond určuje ročný príspevok pre jednotlivé banky najmenej vo výške 0,01 % zo sumy krytých vkladov v príslušnej banke, a to podľa priemerného stavu krytých vkladov v príslušnej banke za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku, a podľa stupňa rizika príslušnej banky za kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku, zisteného Národnou bankou Slovenska v súlade s odporúčaním Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).8b) Národná banka Slovenska do 28. februára kalendárneho roka oznámi fondu údaje o stupni rizika príslušnej banky. Podrobnosti o výpočte ročného príspevku a o výpočte priemerného stavu krytých vkladov je oprávnený určiť fond, ktorý ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Fond výšku ročného príspevku určeného pre banku podľa prvej vety písomne oznamuje tejto banke.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

8b) Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.

15. V § 6 ods. 3 sa slová „v rozpätí od 0,1 % do 1,0 % z hodnoty vkladov“ nahrádzajú slovami „do 0,5 % z hodnoty krytých vkladov“, vypúšťajú sa slová „chránených týmto zákonom“ a na konci sa pripája táto veta:

„Fond môže výnimočne s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska určiť vyšší mimoriadny príspevok.“.

16. § 6 sa dopĺňa odsekmi 4 až 10, ktoré znejú:

(4) Výšku príspevkov podľa odsekov 2 a 3 určuje fond tak, aby k 3. júlu 2024 suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla minimálne cieľovú úroveň 0,8 % z hodnoty všetkých krytých vkladov (ďalej len „cieľová úroveň“). Cieľovú úroveň sumy dostupných finančných prostriedkov v eurách aktualizuje fond každý rok podľa výšky krytých vkladov v bankách z údajov ku koncu roka za predchádzajúci kalendárny rok. Ak suma dostupných finančných prostriedkov klesne pod cieľovú úroveň, fond určí takú výšku príspevkov, ktorá zabezpečí opätovné dosiahnutie cieľovej úrovne. Ak sa suma dostupných finančných prostriedkov po prvom dosiahnutí cieľovej úrovne zníži na menej ako dve tretiny cieľovej úrovne, výšku ročného príspevku podľa odseku 2 určí fond tak, aby bola cieľová úroveň dosiahnutá do šiestich rokov od tohto zníženia.

(5) Fond pri určovaní výšky ročných príspevkov zohľadňuje výšku záväzkov fondu. Fond zároveň zohľadňuje stabilitu bankového sektora, fázu hospodárskeho cyklu a vplyvy určovaných príspevkov na stabilitu bankového sektora Slovenskej republiky, a to na základe údajov zistených Národnou bankou Slovenska, ktoré Národná banka Slovenska poskytne fondu do 28. februára kalendárneho roka.

(6) Suma dostupných finančných prostriedkov môže zahŕňať platobné záväzky, ktoré nesmú presiahnuť úroveň 30 % tejto sumy dostupných finančných prostriedkov.

(7) Lehotu podľa odseku 4 môže Rada fondu predĺžiť najviac o štyri roky, ak fond k 3. júlu 2024 vyplatil náhrady v súhrnnej výške prevyšujúcej cieľovú úroveň.

(8) Do cieľovej úrovne sa nezapočítavajú príspevky podľa osobitného predpisu.1a)

(9) Fond pri výpočte výšky príspevkov môže využiť aj vlastné metódy výpočtu príspevkov po ich predchádzajúcom schválení Národnou bankou Slovenska, ktoré zohľadňujú riziko banky a môžu zohľadňovať súvahové aktíva a rizikové ukazovatele vrátane kapitálovej primeranosti, kvality aktív a likvidity; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2. O týchto metódach fond informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).

(10) Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie fondu o ročnom príspevku alebo mimoriadnom príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní11a) ani osobitný predpis o konaní vo veciach finančného trhu,12) pričom fond toto rozhodovanie uskutočňuje podľa svojej voľnej úvahy v medziach ustanovených týmto zákonom pre príspevky do fondu; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.12aa) Fond kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o určení ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku a bezodkladne o tom informuje príslušnú banku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

12aa) Napríklad § 248 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 7 písm. h) zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku.“.

17. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Ročný príspevok je banka povinná uhradiť vždy najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka, ak § 22c ods. 2 písm. c) neustanovuje inú splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.“.

18. V § 7 ods. 7 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8 až 10“.

19. § 7 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

(8) Ak fond zistí, že si banka neplní svoje povinnosti podľa tohto zákona, bezodkladne o tom informuje Národnú banku Slovenska. Národná banka Slovenska v spolupráci s fondom bezodkladne prijmú opatrenia vrátane sankcií na zabezpečenie splnenia týchto povinností bankou.

(9) Ak si banka nesplnila svoje povinnosti podľa tohto zákona ani napriek opatreniam prijatým podľa odseku 8, fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska oznámi banke zámer vylúčiť ju zo systému ochrany vkladov najmenej jeden mesiac pred jej vylúčením. Vklady prijaté bankou pred uplynutím tejto lehoty sú naďalej chránené podľa tohto zákona, pričom banka je za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naďalej povinná platiť príspevky podľa tohto zákona.

(10) Ak si banka ani do uplynutia lehoty podľa odseku 9 nesplnila svoje povinnosti podľa tohto zákona, fond vylúči banku zo systému ochrany vkladov. Vylúčenie banky a dátum vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov fond bezodkladne písomne oznámi banke a Národnej banke Slovenska. Vklady vedené bankou k dátumu vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov sú naďalej chránené podľa tohto zákona, pričom banka je za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naďalej povinná platiť príspevky podľa tohto zákona.“.

20. V § 9 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „náhradu podľa § 10 ods. 14 môže fond vyplatiť okrem meny euro aj v príslušnej mene iného členského štátu.“.

21. V § 9 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 6 neustanovuje inak.“.

22. V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o všetky premlčané vklady13a) a tiež“.

23. V § 9 odseky 6 až 9 znejú:

(6) Fond poskytuje náhradu v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad podľa odseku 2 pri vzniku ich nedostupnosti podľa § 3 ods. 5 počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne

a) pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie,

b) súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia podľa osobitného predpisu14a) alebo v dôsledku úmrtia,

c) bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením.

(7) Skutočnosti podľa odseku 6 vkladateľ oznámi banke pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke.

(8) Fond môže odložiť vyplácanie náhrady, ak

a) nie je isté, či má osoba nárok na náhradu alebo je vklad predmetom právneho sporu,

b) sa na vklad vzťahujú reštriktívne opatrenia,15)

c) sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa § 3 ods. 5 písm. b) s vkladom okrem vkladu podľa § 716 až 719a Obchodného zákonníka nenakladalo, ak odsek 9 neustanovuje inak,

d) ide o náhradu podľa odseku 6,

e) sa vyplácanie uskutočňuje prostredníctvom systému ochrany vkladov iného členského štátu podľa § 10 ods. 14,

f) je voči vkladateľovi alebo inej osobe nárokujúcej si náhradu vedené trestné konanie v súvislosti s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, a to až do rozhodnutia súdu.

(9) Fond nevyplatí náhradu za nedostupný vklad, ak sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa § 3 ods. 5 písm. b) s týmto vkladom nenakladalo a výška tejto náhrady je nižšia ako skutočné náklady, ktoré by fondu vznikli v súvislosti s vyplatením tejto náhrady.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 15 znejú:

14a) § 29 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
§ 15 písm. c) zákona č. 650/2004 Z. z.

15) Napríklad zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z. z.“.

24. V § 10 ods. 2 prvej vete sa číslo „20“ nahrádza slovom „siedmich“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 28bf ods. 8 neustanovuje inak.“.

25. V § 10 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o osoby podľa odseku 5 okrem vkladateľa vrátane zástupcov vkladateľa na základe plnomocenstva15aaa) alebo poverenia15aab) vkladateľa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15aaa a 15aab znejú:

15aaa) § 22 ods. 1 a § 31 až 33b Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

15aab) § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.

26. V § 10 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odseky 14 a 15 neustanovujú inak.“.

27. V § 10 ods. 5 celom texte sa slovo „splnomocnenie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „plnomocenstvo“ v príslušnom tvare.

28. V § 10 ods. 9 sa vypúšťajú slová „z hodnoverne preukázaných závažných zdravotných alebo iných dôvodov15e)“ a slovo „odôvodnenej“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15e sa vypúšťa.

29. § 10 sa dopĺňa odsekmi 12 až 17, ktoré znejú:

(12) Ak sa v období do 31. decembra 2023 vyplácanie náhrad neskončí do siedmich pracovných dní od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od rozhodnutia podľa § 3 ods. 5 písm. b), fond na základe údajov podľa § 12 ods. 1 zabezpečí, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná táto žiadosť. Rozdiel medzi takto vyplatenou náhradou a náhradou, ktorá patrí vkladateľovi, sa vyplatí podľa odseku 2. Ustanoveniami tohto odseku nie sú dotknuté lehoty na vyplácanie náhrad uvedené v § 28bf ods. 8.

(13) Fond komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku.

(14) Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady v pobočke banky umiestnenej v inom členskom štáte vo svojom mene prostredníctvom systému ochrany vkladov tohto štátu; fond udelí systému ochrany vkladov iného členského štátu pokyny a finančné prostriedky na vyplatenie náhrad za nedostupné vklady ešte pred uskutočnením výplaty a uhradí mu náklady na výplatu.

(15) Fond sprostredkuje vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky z iného členského štátu podľa pokynov systému ochrany vkladov tohto členského štátu, a to po získaní finančných prostriedkov na vyplácanie náhrad od tohto systému ochrany vkladov; fond nenesie zodpovednosť v súvislosti s vyplácaním náhrad podľa týchto pokynov a v mene tohto systému ochrany vkladov informuje vkladateľov o vyplácaní náhrad a prijíma od nich písomnosti.

(16) Osoba iná ako vkladateľ podľa odseku 5, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad za vkladateľa, musí byť identifikovateľná najneskôr ku dňu podľa § 8 ods. 3 alebo ku dňu podľa § 3 ods. 5 písm. b), pričom ak je týchto osôb niekoľko, vzťahuje sa na ne ustanovenie § 9 ods. 3 druhej vety; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5 šiestej vety.

(17) Na účely odsekov 14 a 15 a § 13 ods. 7 sa vyžaduje písomná zmluva medzi fondom a príslušným systémom ochrany vkladov iného členského štátu, pričom povinnosť mlčanlivosti podľa § 27 zostáva zachovaná. Fond oznamuje uzavretie tejto zmluvy Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo). Ak je pri uzatváraní tejto zmluvy potrebná pomoc alebo vznikol pri výklade tejto zmluvy spor, fond môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgánu pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.15eab) Neuzavretím tejto zmluvy nie je dotknutá ochrana vkladov podľa tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15eab znie:

15eab) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.

30. V § 11 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa rovnako vzťahuje aj na náhrady vyplatené fondom za premlčané vklady,13a) pričom voči fondu nemožno namietať premlčanie.“.

31. V § 12 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov15fa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15fa znie:

15fa) Napríklad zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 16 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).“.

32. V § 12 ods. 4 písm. e) sa slová „vklady chránené týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „chránené vklady a kryté vklady podľa tohto zákona“.

33. V § 12 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

f) poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade a následne raz ročne počas vedenia vkladu informáciu podľa písmena c) prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 2, v ktorom sa uvedie adresa webového sídla fondu, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné vkladateľovi, pričom vkladateľ potvrdí prijatie informácie len pred uzatvorením zmluvy o vklade,

g) poskytnúť vkladateľovi potvrdenie, že jeho vklad je chránený alebo nie je chránený, a to v každom jeho výpise z účtu s odkazom na formulár uvedený v prílohe č. 2,

h) poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade informáciu o skutočnostiach podľa § 9 ods. 3.“.

34. V § 12 ods. 5 sa za slová „písm. c)“ vkladá čiarka a slová „f) až h)“.

35. V § 12 ods. 6 sa za slovo „Slovenska,“ vkladajú slová „s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo), Radou pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rezolučná rada“),“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Národná banka Slovenska a rezolučná rada poskytne fondu na jeho požiadanie metodiku slúžiacu na zisťovanie rizikového profilu a údaje o zistenom a zohľadňovanom rizikovom profile na účely ustanovené osobitným zákonom,1a) a to na účely výkonu jeho pôsobnosti a činností podľa tohto zákona a osobitného zákona.1a) Na výmenu informácií fondu s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) sa vzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.15ga)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ga znie:

15ga) Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.

36. V § 12 odsek 7 znie:

(7) Fond vykonáva pravidelne, najmenej raz za tri roky, stresové testovanie systému ochrany vkladov; pritom fond spolupracuje s Národnou bankou Slovenska, ministerstvom financií a bankami. Na zabezpečenie plnenia tejto úlohy fondu sú banky povinné fondu na požiadanie a v ním určenej lehote poskytnúť údaje podľa odseku 1; tieto údaje fond využíva len na účely podľa prvej vety a uchováva ich len na nevyhnutný čas. Fond vypracúva správu o výsledku takého testovania systému ochrany vkladov a predkladá ju Národnej banke Slovenska a ministerstvu financií bezodkladne po jej vypracovaní.“.

37. § 12 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:

(8) Fond je povinný každoročne do 31. marca príslušného kalendárneho roka predložiť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informáciu podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka o

a) celkovej sume krytých vkladov v Slovenskej republike,

b) sume všetkých uhradených príspevkov.

(9) Fond na svojom webovom sídle informuje o ochrane vkladov podľa tohto zákona, a to najmä o postupe vyplácania náhrad za nedostupné vklady a podmienkach súvisiacich s ochranou vkladov.

(10) Ak banka pri vykonávaní svojej činnosti používa viacero ochranných známok podľa osobitného predpisu,15gb) je povinná vkladateľa zrozumiteľne informovať o tejto skutočnosti a o skutočnosti, že pri náhrade za nedostupný vklad sa postupuje podľa § 9.

(11) Ak má vkladateľ v banke zriadený internetbanking alebo inú aplikáciu elektronického bankovníctva, informácie podľa odseku 4 písm. f) až h), § 22c ods. 2 písm. b) a § 22d, môže banka poskytnúť vkladateľovi v elektronickej podobe a rovnakým spôsobom ako vkladateľovi poskytuje iné informácie týkajúce sa jeho vkladu. Ak o to vkladateľ požiada, informácie podľa prvej vety banka poskytne vkladateľovi aj v listinnej podobe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15gb znie:

15gb) Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.“.

38. V § 13 ods. 4 písmeno g) znie:

g) financovanie riešenia krízovej situácie podľa osobitného zákona1a) do výšky maximálne 50 % z cieľovej úrovne, ak Rada fondu nerozhodne inak.“.

39. V § 13 odsek 5 znie:

(5) Ak sa prostriedky fondu znížia o viac ako jednu tretinu z cieľovej úrovne v dôsledku ich využitia na účely podľa odseku 4 písm. g), Rada fondu určí ročný príspevok v takej výške, aby sa dosiahla cieľová úroveň do šiestich rokov od poklesu finančných prostriedkov fondu o jednu tretinu.“.

40. § 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Fond je ku dňu zániku účasti banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike povinný previesť jej príspevky za posledných 12 mesiacov pred týmto zánikom účasti, okrem mimoriadnych príspevkov, a to do toho systému ochrany vkladov, na ktorom sa táto banka zúčastňuje; to neplatí, ak bola banka vylúčená zo systému ochrany vkladov v Slovenskej republike podľa § 7 ods. 10. Ak sa niektoré činnosti banky presunuli do iného členského štátu, čím jej vznikla účasť v inom systéme ochrany vkladov, fond je povinný previesť príspevky banky za posledných 12 mesiacov pred touto zmenou, okrem mimoriadnych príspevkov, a to do tohto iného systému ochrany vkladov, na ktorom sa táto banka zúčastňuje, vo výške úmernej k sume krytých vkladov, ktorých ochrana sa presunula do tohto iného systému ochrany vkladov.“.

41. V § 17 ods. 1 písm. h) sa slovo „fond“ nahrádza slovami „každoročne vypracúva fond a ktorú fond po schválení“.

42. V § 17 ods. 1 písmeno j) znie:

j) určovať výšku ročných príspevkov a mimoriadnych príspevkov, lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov a metódu a metodiku výpočtu príspevkov,“.

43. V § 17 ods. 1 písmeno n) znie:

n) schvaľovať pravidlá postupu fondu vrátane orgánov fondu pri zabezpečovaní plnenia úloh a činností fondu pre rezolučnú radu a národný fond podľa osobitného zákona,1a) najmä pri zabezpečovaní správy ročných príspevkov a mimoriadnych príspevkov do národného fondu podľa osobitného zákona.1a)“.

44. V § 22c ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

45. § 22c sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Banka je povinná poskytnúť vkladateľovi tri mesiace po zverejnení informácie podľa odseku 1 bezplatný výber alebo prevod časti chráneného vkladu presahujúcej výšku náhrady podľa § 9 vrátane úrokov a plnení z tejto časti vkladu.“.

46. Za § 22c sa vkladá § 22d, ktorý znie:

㤠22d

Banka zrozumiteľne a v slovenskom jazyku písomne informuje vkladateľov o ukončení svojej účasti v systéme ochrany vkladov alebo o jej vylúčení zo systému ochrany vkladov, a to do 48 hodín po tomto ukončení alebo vylúčení.“.

47. V § 26 sa vypúšťa odsek 5.

48. § 28 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

49. Za § 28be sa vkladá § 28bf, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28bf

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2015

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 15. októbrom 2015; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 15. októbrom 2015, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 14. októbra 2015, ak sa v odsekoch 2 až 8 neustanovuje inak.

(2) Vklady v bankách, ktoré boli uložené a neboli celé vyplatené pred 15. októbrom 2015, sa rozlišujú na zákonom chránené vklady a na nechránené vklady podľa predpisov účinných od 15. októbra 2015 s tým, že po 14. októbri 2015 patria medzi zákonom chránené vklady aj vklady, ktoré sú finančnými nástrojmi, ak ide o vkladový list na meno platný a nezaniknutý 14. októbra 2015; pritom zákonom chránené vklady sú chránené systémom ochrany vkladov v rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi účinnými od 15. októbra 2015.

(3) Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné po 14. októbri 2015 bezodkladne informovať vkladateľov o vkladoch, ktoré boli zákonom chránené pred 15. októbrom 2015 a ktoré nie sú zákonom chránené po 14. októbri 2015.

(4) Vstupný príspevok, ročný príspevok ani mimoriadny príspevok uhradený fondu podľa ustanovení § 5 až 7 alebo § 22c ods. 2 písm. d) v znení účinnom do 15. októbra 2015 sa po 14. októbri 2015 nevracia; to rovnako platí pre splátky mimoriadneho príspevku a splátky ročného príspevku. Na splátky ročného príspevku bánk do fondu na štvrtý štvrťrok roku 2015 sa vzťahujú predpisy účinné do 15. októbra 2015.

(5) Každá banka, ktorá sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, je najneskôr 30. novembra 2015 povinná fondu doručiť písomnú informáciu o sume krytých vkladov v tejto banke k 31. októbru 2015. Fond tieto informácie od jednotlivých bánk a informáciu o celkovej sume krytých vkladov k 31. októbru 2015 vo všetkých bankách, ktoré sa zúčastňujú na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, bezodkladne poskytne rezolučnej rade na účely podľa osobitných predpisov.15fa)

(6) Fond určí pre každú banku výšku ročného príspevku za rok 2016 najneskôr do 1. apríla 2016 a výšku ročného príspevku za rok 2017 najneskôr do 1. apríla 2017 za podmienok ustanovených pre ročné príspevky v § 6 a 7, ak v druhej vete nie je ustanovené inak, pričom fond pri určovaní výšky ročných príspevkov využije v týchto rokoch údaje známe v tom čase fondu o priemernom stave a vývoji stavu chránených vkladov a krytých vkladov v jednotlivých bankách a o stupni rizika jednotlivých bánk; Národná banka Slovenska pri určovaní stupňov rizika jednotlivých bánk, ktoré sa majú použiť pri určovaní ročného príspevku na rok 2016 a na rok 2017, je oprávnená podľa svojho uváženia využiť jej známe údaje o chránených vkladoch alebo o krytých vkladoch v jednotlivých bankách, alebo kombináciu týchto údajov. Výšku ročného príspevku na rok 2016 určí fond pre jednotlivé banky aj na základe údajov známych fondu o priemernom stave a vývoji stavu chránených vkladov v príslušnej banke v kalendárnom roku 2015.

(7) Prvé stresové testovanie systému ochrany vkladov podľa § 12 ods. 7 vykoná fond do 3. júla 2017.

(8) Vyplácanie náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady podľa § 10 ods. 2 sa musí skončiť najneskôr do

a) 20 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 15. októbra 2015 do 31. decembra 2018,

b) 15 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020,

c) 10 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15fa znie:

15fa) Čl. 20 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/63.“.

50. V § 28c sa za slovo „prílohe“ vkladajú slová „č. 1“.

51. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).“.

52. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.

VZOR INFORMAČNÉHO FORMULÁRA PRE VKLADATEĽA

Základné informácie o ochrane vkladu
Vklady v (vložte názov banky) chráni:[vložte názov príslušného systému ochrany vkladov](*)
Úroveň krytia:100 000 eur na vkladateľa a na banku(**)
[nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro]
[ak je to vhodné] Tieto ochranné známky sú súčasťou vašej banky [vložte všetky ochranné známky, ktoré banka používa pri vykonávaní činnosti na základe rovnakého povolenia]
Ak máte v tej istej banke viacero vkladov:Všetky vaše vklady v tej istej banke sa „spočítajú“ a na celkovú sumu sa vzťahuje úroveň krytia vo výške 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro](**)
Ak máte spoločný vklad s inou osobou/osobami:Úroveň krytia vo výške 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro] sa vzťahuje na každého vkladateľa samostatne(***)
Lehota na vyplatenie náhrad pri zlyhaní banky:sedem pracovných dní(****)
[Nahraďte inou lehotou, ak je to vhodné]
Mena, v ktorej sa náhrada vyplatí:Euro [nahraďte inou menou, ak je to vhodné]
Kontakt:[Vložte kontaktné údaje príslušného systému ochrany vkladov
(napríklad adresu, telefónne číslo, e-mail)]
Viac informácií:[Vložte adresu webového sídla príslušného systému ochrany vkladov]
Potvrdenie vkladateľa o prijatí:
Ďalšie informácie (všetky alebo niektoré z nižšie uvedených informácií)

_________________

(*) Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu.

[Len ak je to vhodné] Váš vklad je chránený zmluvným systémom oficiálne uznaným ako systém ochrany vkladov. Ak by vaša banka nebola schopná vyplácať vklady, vyplatila by sa náhrada za vaše vklady do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro].

[Len ak je to vhodné] Vaša banka je súčasťou schémy inštitucionálneho zabezpečenia, oficiálne uznanej ako systém ochrany vkladov. To znamená, že všetky inštitúcie, ktoré sú členmi tejto schémy, sa navzájom podporujú, aby zabránili neschopnosti banky vyplácať vklady. Ak by došlo k neschopnosti banky vyplácať vklady, vyplatila by sa náhrada za vaše vklady do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro].

[Len ak je to vhodné] Váš vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov a zmluvným systémom ochrany vkladov. Ak by došlo k neschopnosti vašej banky vyplácať vklady, za vaše vklady by sa vždy vyplatila náhrada do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro].

[Len ak je to vhodné] Váš vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov. Okrem toho je vaša banka členom schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ktorej všetci členovia sa navzájom podporujú, aby zabránili neschopnosti banky vyplácať vklady. Ak by došlo k neschopnosti banky vyplácať vklady, systém ochrany vkladov by vyplatil náhradu za vaše vklady do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro].

(**) Všeobecná úroveň krytia

Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, vkladateľom vyplatí náhradu systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva maximálne 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro] na banku. To znamená, že všetky vklady vkladateľa v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napríklad vkladový účet, na ktorom je 90 000 eur, a bežný účet, na ktorom je 20 000 eur, vyplatí sa mu náhrada len vo výške 100 000 eur.

[Len ak je to vhodné] Táto metóda sa použije aj vtedy, ak banka pri vykonávaní svojej činnosti používa viacero ochranných známok. [vložte názov banky, ktorá vedie účet] vykonáva činnosť aj pod názvom [Vložte všetky ochranné známky tej istej banky]. To znamená, že všetky vklady v banke, ktorá pri vykonávaní svojej činnosti používa jednu alebo viacero z týchto ochranných známok, sú celkovo kryté do výšky 100 000 eur.

(***) Úroveň krytia pre spoločné vklady

Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 eur vzťahuje na každého vkladateľa.

[Len ak je to vhodné] Vklady na účte, na ktorý majú oprávnenie dve alebo viaceré osoby ako členovia súkromnej obchodnej spoločnosti, združenia alebo zoskupenia podobného charakteru bez právnej subjektivity, sa na účely výpočtu úrovne krytia vo výške 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro] spočítavajú a zaobchádza sa s nimi, ako keby ich vykonal jediný vkladateľ.

V niektorých prípadoch [vložte prípady vymedzené vo vnútroštátnom práve] sú vklady chránené vo výške presahujúcej 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro]. Viac informácií možno získať na stránke [vložte príslušnú adresu webového sídla systému ochrany vkladov].

(****) Vyplatenie náhrad

Zodpovedným systémom ochrany vkladov je [vložte názov a adresu, telefónne číslo, e-mail: a adresu webového sídla]. Vyplatí vám náhradu za vaše vklady (až do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro]) najneskôr do [vložte lehotu na vyplatenie náhrad ustanovenú vnútroštátnym právnym predpisom] od [31. decembra 2023] do [siedmich pracovných dní].

[Doplňte informácie o núdzovej/dočasnej výplate, ak suma alebo sumy na vyplatenie náhrad nie sú dostupné do siedmich pracovných dní.]

Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať systém ochrany vkladov, keďže po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie informácie možno získať na stránke [vložte príslušnú adresu webového sídla systému ochrany vkladov].

Iné dôležité informácie

Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaša banka vám na požiadanie poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady kryté, banka vám to potvrdí aj na výpise z účtu.“.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 786 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Listinný vkladový list môže mať len formu cenného papiera na meno. Na náležitosti vkladových listov sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o náležitostiach cenných papierov a primerane ustanovenia osobitného zákona o náležitostiach dlhopisov; náležitosťou vkladového listu je aj záväzok peňažného ústavu ako emitenta vyplácať dohodnuté výnosy v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta.

(4) Vkladový list na meno je prevoditeľný rubopisom, ak peňažný ústav ako emitent výslovne v texte vkladového listu neuviedol, že je neprevoditeľný. Pri neprevoditeľnom vkladovom liste na meno sa musí v texte vkladového listu v emisných podmienkach uviesť, ako bude emitent postupovať pri úmrtí ich majiteľa. Ak sa peňažný ústav ako emitent zaväzuje na odkúpenie neprevoditeľného vkladového listu na meno pred uplynutím doby jeho splatnosti, je povinný podmienky tohto odkúpenia uviesť v emisných podmienkach.“.

Čl. III

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 33 ods. 1 písm. g) sa za slovo „ochrana“ vkladá slovo „krytých“.

2. V § 59 ods. 1 písmeno a) znie:

a) kryté vklady podľa osobitného predpisu,1)“.

3. V § 59 ods. 9 písm. b), § 80 ods. 2, § 81 ods. 2, § 82 ods. 2 a § 89 ods. 2 a 4 sa slová „chránený vklad“ a „chránený vklad1)“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krytý vklad1)“ v príslušnom tvare.

4. § 89 sa dopĺňa odsekmi 11 až 16, ktoré znejú:

(11) Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie rady o príspevku sa nevzťahuje osobitný predpis o konaní vo veciach finančného trhu26) ani všeobecný predpis o správnom konaní,69) pričom rada toto rozhodovanie uskutočňuje podľa svojej voľnej úvahy v medziach ustanovených týmto zákonom pre príspevky do národného fondu.

(12) Rozhodnutie rady o príspevku musí obsahovať výšku určeného príspevku, lehotu splatnosti príspevku a musia v ňom byť uvedené ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu,102a) podľa ktorých bola určená výška príspevku a podľa ktorých je príspevok splatný do národného fondu v lehote ustanovenej týmto zákonom alebo určenej radou na základe tohto zákona. V písomnom vyhotovení rozhodnutia o príspevku sa tiež uvedie, kto toto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, identifikačné údaje vybranej inštitúcie, ktorá má povinnosť uhradiť určený príspevok, v rozsahu jej obchodného mena, sídla a identifikačného čísla, ako aj poučenie, že toto rozhodnutie je konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok. Rozhodnutie musí obsahovať aj odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky rady so štátnym znakom a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie predsedu alebo osoby vykonávajúcej pôsobnosť predsedu; v rozhodnutí sa výslovne uvedie, že rozhodnutie vydala rada v pléne.

(13) Rozhodnutie rady o určení príspevku nadobúda právoplatnosť dňom doručenia tohto rozhodnutia príslušnej vybranej inštitúcii; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.102b)

(14) Doručené rozhodnutie rady o určení príspevku je vykonateľné, len čo uplynie lehota splatnosti určeného príspevku.

(15) Exekučným titulom a podkladom na vykonanie exekúcie je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie rady o určení príspevku.

(16) Rada kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o určení príspevku a bezodkladne o tom informuje príslušnú vybranú inštitúciu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 102a a 102b znejú:

102a) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmu financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).

102b) Napríklad § 248 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 7 písm. h) zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku.“.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 154/1999 Z. z., zákonom č. 397/2001 Z. z., zákonom č. 492/2001 Z. z., zákonom č. 340/2003 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 554/2004 Z. z., zákonom č. 650/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 578/2005 Z. z., zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 421/2008 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 70/2010 Z. z., zákonom č. 505/2010 Z. z., zákonom č. 233/2012 Z. z., zákonom č. 352/2013 Z. z., zákonom č. 213/2014 Z. z., zákonom č. 371/2014 Z. z. a týmto zákonom.


Čl. V

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2015 okrem čl. I § 10 ods. 12 v bode 29, ktorý nadobúda účinnosť 31. mája 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.